Wetgeving

Uitzendarbeid in federale diensten

Twee KB's, gepubliceerd op 14 januari 2019, bepalen het reglementaire kader voor de invoering van uitzendarbeid in bepaalde federale diensten, in overheidsbedrijven en HR Rail. Eén besluit legt de regels vast voor het inzetten van uitzendarbeid. Het andere besluit geeft een definitie voor de omschrijving van uitzonderlijk werk.

Uitzendarbeid: geen algemeen verbod meer in sectoren

De algemene voorwaarden voor uitzendarbeid zijn geregeld in de wet van 24 juli 1987. Hierin is onder meer bepaald wanneer uitzendarbeid al dan niet is toegelaten. Door een wetswijziging op basis van de wet van 26 maart 2018 is het niet meer mogelijk om uitzendarbeid algemeen te verbieden in een sector. In de praktijk betekent dit dat het verbod op uitzendarbeid in de verhuissector en de binnenscheepvaart zijn opgeheven.

Detachering van werknemers: versterking van reglementering

Het toezicht en de controle op de regels rond detachering van werknemers zijn versterkt. Dit tengevolge van een uitvoeringsrichtlijn van mei 2014.

Gedragscode om discriminatie te voorkomen in de uitzendsector

Een KB van 15 juli 2013 heeft de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) betreffende de gedragscode ter preventie van discriminatie verbindend verklaard (BS van 30 augustus 2013). Een woordje uitleg bij deze gedragscode die discriminatie moet voorkomen in de uitzendsector.

Modernisering uitzendarbeid

Deze zomer is de wetgeving rond uitzendarbeid aangepast. Een wet en een collectieve arbeidsovereenkomst hebben de geldende wetgeving gemoderniseerd:  er is de introductie van het nieuwe motief instroom en er zijn nieuwe regels vastgelegd voor opeenvolgende dagcontracten.

Omzetting van Europese bepalingen rond uitzendkrachten

Drie bepalingen uit richtlijn 2008/104/EG betreffende uitzendarbeid waren tot voor kort nog niet omgezet in Belgisch recht. Deze bepalingen (toegang tot de bedrijfsvoorzieningen, toepassing van de wetgeving betreffende de bestrijding van discriminatie en informatie over de vacante betrekkingen) werden door een wetswijziging opgenomen in de wet van 24 juli 1987.

Programmawet verduidelijkt regels rond ter beschikking stellen werknemers

Artikel 21 van de Programmawet van 27 december 2012, (BS 31 december 2012) wijzigt artikel 31, §1 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers (BS 20 augustus 1987). Hierdoor wordt het mogelijk om het onderscheid te maken tussen een toegelaten (onder)aanneming en een verboden terbeschikkingstelling.

KB welzijn op het werk bij uitzendkrachten

De regelgeving rond het welzijn op het werk van uitzendkrachten is eind 2010 herzien. Het KB van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten verscheen uiteindelijk op 28 december 2010 in het Staatsblad. Het trad op 1 januari 2011 in werking. 

Risicocodes op de werkpostfiche

de gebruiker van uitzendkrachten is verplicht om risicocodes in te vullen op de werkpostfiches. Wat zijn deze risicocodes? Waar zijn ze te vinden en waar worden ze gebruikt?

De richtlijn betreffende uitzendarbeid

De Europese richtlijn over uitzendarbeid van 19 november 2008 verscheen in het Publicatieblad van 5 december 2008. De richtlijn legt een aantal gemeenschappelijke regels vast met betrekking tot het statuut en de bescherming van uitzendkrachten.