Actueel

Denk tijdens de vakantiedagen aan afgezonderd tewerkgestelde collega’s

In alle sectoren vind je allerhande afgezonderd tewerkgestelde werknemers. Afgezonderde tewerkstelling vergroot de werkbelasting en bemoeilijkt de hulp bij incidenten of ongevallen. Die situatie kan ontstaan of verergeren ten gevolge van vakantieperiodes, bijvoorbeeld op het einde van het jaar. Bijzondere waakzaamheid is geboden.

OiRA Leather & tanning draagt bij tot meer veiligheid doorheen de toeleveringsketen

Op 9 oktober 2018 werd de vernieuwde EU OiRA-tool voor de ledersector voorgesteld in Brussel. De tool wil kleine ondernemingen helpen bij het uitvoeren van een risicoanalyse en het nemen van de gepaste maatregelen. Voor het aanpassen en updaten van de OiRA Leather & tanning werd de sector bijgestaan door Prevent. Voor de sector past dit project in een bredere aanpak om veiligheid en gezondheid op het werk doorheen de volledige toeleveringsketen te bevorderen.

Advies van de Hoge Gezondheidsraad over burn-out en werk

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft een advies uitgebracht om het begrip burn-out beter te definiëren, aanbevelingen te geven in verband met de identificatie en de behandeling ervan, en het competentieprofiel van de beroepsbeoefenaars te bepalen die deze werkenden met werkgerelateerde problemen zullen begeleiden.

Herziening norm ISO 31000 voor risicomanagement

De norm ISO 31000 bevat principes en algemene richtlijnen om organisaties te helpen de risico’s te beheren en goede resultaten te behalen in een onzeker klimaat. De norm wordt momenteel herzien met de bedoeling het risicomanagement te vereenvoudigen. Welke veranderingen staan op stapel?

Arbeidsongevallen: statistieken 2015

De arbeidsongevallencijfers voor de privésector van het Fonds voor arbeidsongevallen vertonen een duidelijke dalende tendens op lange termijn. De ernst van de ongevallen die plaats vonden op de weg van en naar het werk blijft hoger dan de ernst van de ongevallen op de arbeidsplaats.

OiRA voor de horecasector

Op 28 september 2016 lanceerden de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) het risicoanalyse-instrument OiRA voor de horecasector. OiRA is online beschikbaar via www.oiraproject.eu. Met het instrument kan een klein horecabedrijf een risicoanalyse en een actieplan uitwerken voor het nemen van preventiemaatregelen. OiRA Horeca kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de horecasector, het Horecafonds, Prevent en de FOD Waso.

De Welzijnswet is 20 geworden!

De Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk viert zijn 20ste verjaardag. Deze wet betekende een waarlijke omwenteling in de preventie van professionele risico’s: een overschakeling van een wetgeving waarbij de bedrijven de middelen moesten invoeren die door de wetgever werden gevraagd (ARAB) naar een doelstellingenwetgeving waarbij de belangrijkste doelstelling is het bewaren van de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Groendaken en brandpreventie-eisen

Er komen steeds meer groene ruimtes op bedrijventerreinen, in stedelijke zowel als industriële gebieden. Meer natuur rond gebouwen of zelfs op daken heeft dan ook veel voordelen: een groenere leefomgeving is aangenamer en mooier en leidt tot meer biodiversiteit. Op het vlak van de brandpreventie echter zijn er bepaalde regels waaraan moet worden voldaan. Wat zijn de risico's en wat zijn de voorgestelde oplossingen?

Europese week voor veiligheid en gezondheid op het werk 2014

Werkgerelateerde stress komt in Europa vaak voor. Daarom gaf in EU-OSHA (Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk) het startsein van een twee jaar durende campagne (2014-2015) met als thema de strijd tegen stress en andere psychosociale risico’s op het werk. Deze campagne wordt extra in de kijker gezet tijdens de Europese week voor veiligheid en gezondheid op het werk (van 20 tot 24 oktober 2014).

Belgische werknemers en werkgevers lijden onder stress

64% van de Belgische werknemers lijdt aan stress. Dat is een stijging met liefst 18% tegenover 2010. Dat blijkt uit een bevraging van Securex bij 1.318 respondenten. Ook de werkgevers betalen hiervoor de tol. Zo zouden spanningsklachten veroorzaakt door stress de werkgever jaarlijks 3.750 euro per werknemer kosten.