Onderzoek

Québec: risicobeheersysteem voor vermoeidheid bij politieagenten

Onderzoekers van het IRSST (Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail) uit Québec hebben een studie uitgevoerd naar vermoeidheid bij politieagenten. Die studie had tot doel de betrokken politiediensten wetenschappelijk gevalideerde instrumenten aan te reiken om met vermoeidheid om te gaan. Zowel de werkgeversorganisaties als de vakbonden werkten mee aan het onderzoek.

ESENER-3: hoe gaan Europese bedrijven om met veiligheid en gezondheid op het werk?

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (Bilbao) organiseert iedere vijf jaar een grootschalige enquête over de manier waarop Europese bedrijven omgaan met veiligheid en gezondheid op het werk. De eerste resultaten van de enquête die uitgevoerd werd in 2019, wijzen op een toename van risico’s als repetitief werk en tillen en verplaatsen van lasten of personen.

Frankrijk: evolutie van de blootstelling aan beroepsrisico’s

In Frankrijk heeft de SUMER-enquête voor de vierde keer een beeld geschetst van de meest courante beroepsgerelateerde risico’s voor werknemers in Frankrijk. De eerste resultaten geven aan dat de blootstelling van werknemers aan fysieke belasting gedaald is, met uitzondering van de blootstelling aan lawaai. Voorts wordt toch nog een derde van de werknemers blootgesteld aan chemische stoffen en blijft de werkintensiteit hoog.

Return on Prevention - Investeren in gezondheidsprogramma’s bij opdrachten en reizen naar vreemde landen.

Return on Prevention is de titel van een nieuwe studie van Prevent, uitgevoerd in opdracht van International SOS Foundation.

EU-OSHA: preventie rendeert ook in kleine bedrijven

Het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft een verzamelbundel gepubliceerd met kosten-batenanalyses van preventieacties in kmo’s. Met het nieuwe rapport wil het EU-OSHA aantonen dat preventie rendeert, ook in kleine bedrijven.

Werkgerelateerde risico’s bij windturbines

De windenergiesector is in volle ontwikkeling. En zoals zovele nieuwe sectoren, ontstaan er ook hier nieuwe werkgerelateerde risico’s. In 2013 en 2014 werden hierover rapporten gepubliceerd. Hoewel er nog niet zo heel veel gegevens zijn, blijkt dat niet zozeer de bouw van windmolenparken risicovol is, maar wel het onderhoud ervan.

Risico’s en preventie bij kappers

In het kader van het ontwikkelen de Online interactive Risk Assessment (OiRA) voor kappers deed Prevent, in opdracht van de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (FOD WASO), onderzoek naar de kennis van de risico’s en preventiemaatregelen in kapsalons. Via een literatuurstudie en bevraging bij Belgische kappers werd een schets gemaakt van de Europese en Belgische kapperssector wat betreft de socio-economische situatie, de arbeidsomstandigheden en de manier waarop de sector omgaat met welzijn op het werk.

Risicoanalyse in de kapperssector: hinderpalen en online tool

In opdracht van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg ontwikkelde Prevent een online risicoanalysetool voor de kapperssector. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de sociale partners en andere experten.

Meer welzijn voor alle Europese kappers

Een studie naar de arbeidsomstandigheden van kappers in Europa toont aan dat in de meeste landen zowel de werknemers van kapsalons als zelfstandige kappers beschermd zijn door de Europese kaderrichtlijn over gezondheid en veiligheid en de richtlijn in verband met cosmetische producten. Toch blijkt dat zelfstandige kappers iets meer risico lopen op de werkvloer, al zijn de gegevens schaars.

Veiligheid en gezondheid op het werk bij onderhoudswerkers

Regelmatig onderhoud is cruciaal voor de veiligheid en betrouwbaarheid van machines en van de werkomgeving. Dat onderhoudswerk dient vanzelfsprekend veilig te worden uitgevoerd zodat het onderhoudspersoneel en andere op de werkplek aanwezige personen voldoende worden beschermd. Het rapport “Onderhoudswerk en veiligheid en gezondheid op het werk - een statistisch plaatje” (EU OSHA), waar Prevent aan meewerkte, geeft een omvattend overzicht van de gevaren verbonden aan onderhoudswerk en de gezondheidsrisico’s waaraan onderhoudswerkers in de Europese lidstaten worden blootgesteld.