Wetgeving

Reglementering op de markt brengen van producten

Het op de markt brengen van producten, toestellen, apparaten wordt geregeld door verscheidene Europese richtlijnen en verordeningen om op die manier de Europese eenheidsmarkt tot stand te brengen. Deze regelgeving legt de verplichtingen vast van alle betrokkenen in de toeleveringsketen zoals fabrikant, importeur, distributeur. De procedures voor het beoordelen van de conformiteit met de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen en het aanbrengen van de CE-markering, zijn gelijklopend in alle besluiten over het op de markt brengen van producten. 

Vijf richtlijnen ingetrokken

Vijf Europese richtlijnen ingetrokken zijn ingetrokken die intussen allemaal vervangen zijn door nieuwe richtlijnen. Het gaat om zogenaamde herschikkingen. De vijf richtlijnen regelen het op de markt brengen van producten zoals elektrisch materieel.

KB op de markt brengen van liften

Een nieuw KB vervangt de oude Belgische regeling voor het op de markt brengen van liften. Het nieuwe KB is de omzetting van een Europese Richtlijn.

Ambtenaren FOD WASO ook bevoegd voor controles productveiligheid

Een ministerieel besluit heeft de ambtenaren van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) bevoegd gemaakt voor het vaststellen van inbeuken inzake productveiligheid. 

Bouwproducten: milieuboodschap en milieuproductverklaring

Een KB over het aanbrengen van milieuboodschappen reikt een kader aan voor het meegeven van milieu-informatie met bouwproducten. Het systeem sluit aan bij de bepalingen van de Europese verordening over het op de markt brengen van bouwproducten.
 

Productveiligheid opgenomen in Wetboek economisch recht

De besluiten over het op de markt brengen van producten, bijvoorbeeld het KB Machines, het KB Liften, werden in het verleden genomen in uitvoering van de wet productveiligheid uit 1994. In 2013 zijn verscheidene economische reglementeringen samengebracht in een wetboek, het Wetboek Economisch Recht. Ook de algemene bepalingen over de veiligheid van producten en diensten heeft daarin een plaats gekregen. De wet productveiligheid van 1994 werd opgeheven.

EU – Prestatieverklaringen voor bouwproducten worden in de toekomst via een online platform toegankelijk

Sinds 1 juli 2013 is de verordening over bouwproducten volledig van toepassing in de EU. Een van de verplichtingen van de verordening behelst het opmaken van een prestatieverklaring voor elk bouwproduct dat op de markt gebracht wordt. Een nieuwe uitvoeringsverordening maakt het mogelijk om de prestatieverklaringen ter beschikking te stellen via een online platform.

Selectie van Eurocodes voor de berekening van de brandweerstand van bouwelementen

Op 11 juni 2013 verscheen het Ministerieel besluit van 17 mei 2013 betreffende het gebruik van de Eurocodes als berekeningsmethode voor de brandweerstand van bouwelementen. Het MB bepaalt welke Eurocodes gebruikt kunnen worden om de brandweerstand van bouwelementen te bepalen.

Nieuw KB liften: informatieprocedure bij de Europese Commissie

In het kader van de herziening van het KB liften werd ook de Europese Commissie ingelicht. Waarom moeten de lidstaten de Commissie inlichten over nieuwe reglementaire bepalingen en wat is het nut daarvan?

Modernisering van liften: wellicht nieuwe termijnen

In PreventActua 09/2012 kon u reeds lezen dat er wijzigingen op komst zijn waardoor de geldende termijnen voor het moderniseren van liften aangepast zullen worden. Overleg met de bevoegde ministers en de sector heeft ertoe geleid dat de eerder aangekondigde termijnen gewijzigd werden. Dat blijkt uit de ontwerptekst die op 16 juli 2012 naar de Raad van State werd gestuurd.