Wetgeving

EU: Wegwerken van handelsbelemmeringen

Een eengemaakte markt is een basisprincipe in de Europese Unie. Verscheidene marktmechanismen zorgen ervoor dat goederen vrij kunnen verhandeld worden in de hele Europese Unie. Verordening 2019/515 versterkt het principe van wederzijdse erkenning van goederen en verhindert dat lidstaten nationale regels inroepen tegen het vrije verkeer van goederen.

De bouwproductenverordening en het op de markt brengen van elektrische kabels

Elektrische kabels of leidingen die in gebouwen verwerkt worden, vallen onder de bouwproductenverordening. Als gevolg daarvan worden deze kabels sinds juni 2016 voor hun brandgedrag ingedeeld op basis van EN 50575. Ook het Algemeen Reglement voor de Elektrische Installaties (AREI, art. 104) moet hieraan aangepast worden.

Liften: een stand van zaken

De FOD Werkgelegenheid en de FOD Economie hebben in 2016 een behoorlijk aantal liften gecontroleerd waarvan de moderniseringstermijn verstreken was. Een niet-onbelangrijk aantal was nog niet gemoderniseerd/niet in orde. In 2016 zijn er ook nog een aantal dodelijke ongevallen gebeurd met liften. Een stand van zaken door de nationaal coördinator campagne liften van de FOD Werkgelegenheid.

Emissienormen voor mobiele machines

Om verontreinigende emissies, zoals stofdeeltjes en stikstofoxiden te beperken, gelden er grenswaarden voor de voertuigen en andere mobiele machines. EU Verordening 2016/1638 legt de emissienormen vast voor ‘niet voor de weg bestemde mobiele machines’. Het gaat om bouwmachines, kettingzagen, vorkheftrucks, schepen, treinlocomotieven, enz. De Verordening is van toepassing sinds 1 januari 2017. Bij de bestelling van dergelijke machines is het daarom aangewezen om de conformiteit met deze Verordening op te leggen.

Op de markt brengen van elektrisch materiaal

Het KB van 21 april 2016 regelt het op de markt brengen van elektrisch materiaal. Dit KB is de omzetting in Belgisch recht van richtlijn 2014/35/EU, de zogenaamde laagspanningsrichtlijn. Het besluit bepaalt dat fabrikanten elektrisch materiaal enkel op de markt mogen brengen indien het beantwoordt aan de veiligheidseisen. Door het aanbrengen van de CE-markering geven de fabrikanten aan dat de apparatuur conform is.  

Regelgeving elektromagnetische compatibiliteit

Het KB van 1 december 2016 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit verscheen op 12 december 2016 in het Staatsblad. Het KB legt verplichtingen op inzake elektromagnetische compatibiliteit bij het op de markt brengen van alle elektrische en elektronische apparaten. Er zijn essentiële eisen vastgelegd waaraan de apparatuur moet voldoen (CE-markering).

KB op de markt aanbieden van drukapparatuur

Op 18 juli 2016 verscheen in het Staatsblad het KB van 11 juli 2016 betreffende het op de markt aanbieden van drukapparatuur. Dit KB heeft het oude KB van 13 juni 1999 betreffende het op de markt brengen van drukapparatuur opgeheven.

KB op de markt brengen van explosieveilige apparatuur

Het KB van 21 april 2016 verscheen op 29 april 2016 in het Belgisch Staatsblad. Het besluit regelt het op de markt brengen van apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (ATEX-besluit). De fabrikant heeft de verplichting om ervoor te zorgen dat de explosieveilige apparatuur beantwoordt aan essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. De explosieveilige apparatuur is onderverdeeld in verschillende groepen naar gelang het vereiste beschermingsniveau. Voor elke groep gelden er specifieke regels inzake de voorwaarden, de procedures en de markeringen vooraleer het materieel op de markt kan gebracht worden.

Reglementering op de markt brengen van producten

Verscheidene koninklijke besluiten hebben tot doel om het op de markt brengen van producten eenvormig te maken. Ze passen in een Europese hervorming van het markttoezicht. De verplichtingen van alle betrokkenen in de toeleveringsketen –fabrikant, importeur, distributeur – zijn vastgelegd. De procedures voor het beoordelen van de conformiteit met de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen en het aanbrengen van de CE-markering, zijn gelijklopend in alle besluiten over het op de markt brengen van producten. 

Vijf richtlijnen ingetrokken

Vijf Europese richtlijnen ingetrokken zijn ingetrokken die intussen allemaal vervangen zijn door nieuwe richtlijnen. Het gaat om zogenaamde herschikkingen. De vijf richtlijnen regelen het op de markt brengen van producten zoals elektrisch materieel.