Wetgeving

Nieuw advies over tarieven en prestaties externe diensten

Het recentste advies nr. 215 op eigen initiatief van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk gaat over de tarieven en de prestaties van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. 

Tarifering van de prestaties van de externe dienst

Voor de dienstverlening van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk is jaarlijks een bijdrage verschuldigd. In ruil voor deze bijdrage heeft elke organisatie of onderneming recht op dienstverlening. De verschuldigde bijdrage hangt af van de activiteitssector en van het aantal werknemers. Kleinere bedrijven hebben in ruil voor deze bijdrage recht op een forfaitair basispakket. Voor grotere bedrijven wordt de bijdrage uitgedrukt in een budget aan preventie-eenheden.

Codex - Boek II Organisatorische structuren en sociaal overleg

Codex Welzijn op het werk - Boek II Organisatorische structuren en sociaal overleg zoals vastgesteld bij KB van 28 april 2017 (BS 2 juni 2017)

Overzichtstabel en vergelijking met de KB's in de oude Codex structuur

Standpunt van CoPrev

In augustus 2016 stelde Prevent een aantal vragen over 20 jaar Welzijnswet aan CoPrev, de Belgische koepel van de externe diensten PBW. Geert De Smet antwoordde voor CoPrev.

Meerkosten ten gevolge van het nieuwe prestatie- en tariferingssysteem

In parlementaire vraag nr. 973 werd minister Peeters de vraag gesteld wat de evaluatie van de nieuwe tarificatie precies zal betekenen en hoe er met de situatie van kinderdagverblijven rekening zal gehouden worden. De minister verwijst in zijn antwoord naar de Vaste Commissie Tarieven en Prestaties

Beeldschermwerk anno 2016

Sinds 1 januari 2016 is het periodiek gezondheidstoezicht op beeldschermwerkers niet langer verplicht. Welke regels gelden dan wel nog voor beeldschermwerkers? 

Aangepaste regels rond financiering externe diensten in wet Welzijn

Op 31 december 2013 verscheen een wet over het eenheidsstatuut die ook de bepalingen rond de financiering van de externe diensten in de Wet welzijn wijzigt.

Gedeeltelijke werkhervatting vergemakkelijkt

Vanaf april 2013 heeft elke arbeidsongeschikte werknemer de mogelijkheid om het werk gedeeltelijk hervatten zonder voorafgaandelijke toestemming van de adviserend geneesheer. Deze maatregel komt er vooral om de re-integratie van werknemers die langdurig uitvallen, te vergemakkelijken.

Wijzigingen aan het KB vorming en bijscholing preventieadviseurs

Het koninklijk besluit van 29 januari 2013 wijzigt een aantal bepalingen inzake de vorming en de bijscholing van preventieadviseurs. Deze bepalingen zijn verspreid over verschillende besluiten. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Kan een interne preventiedienst ook als externe dienst optreden?

Kan de preventieadviseur van een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk ook activiteiten uitvoeren (risicoanalyses, noodplannen opstellen,…) voor andere bedrijven waarin zijn bedrijf belangen heeft? Wat is het wettelijk kader voor het optreden van de interne dienst en welke regels moeten gerespecteerd worden als er een beroep gedaan wordt op een externe preventiedienst?