Artikel

Opinie: Ontijdig advies over het functioneren van de externe preventiediensten

Sinds 1 januari 2016 geldt voor de externe preventiediensten een andere financieringswijze. Hierdoor houden de verschuldigde jaarlijkse bijdragen geen rekening meer met het aantal werknemers dat aan het gezondheidstoezicht onderworpen is. Deze financieringsformule werd echter van in het begin erg gecontesteerd door sommige sociale partners. Daarom werd een opvolgingscommissie in het leven geroepen die de Hoge Raad PBW moest adviseren.

Aantal preventieadviseurs: een interessante rekenoefening van de Vlaamse Overheid

De administratieve diensten van de Vlaamse Gemeenschap bestaan uit een hele reeks grote en kleinere werkeenheden. Het gaat over departementen (ministeries), kabinetten, parlementaire diensten en zelfstandige agentschappen van uiteenlopende aard, verspreid over Brussel-Hoofdstad en het hele Vlaamse grondgebied. Een kluwen, ook voor de organisatie van de interne en externe preventie.

Opiniestuk: Multidisciplinaire preventie in de externe preventiediensten: de cijfers

Na 30 jaar interbedrijfsgeneeskundige diensten zorgde een KB van 28 maart 1998 ervoor dat de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk het levenslicht zagen. De toenmalige interbedrijfsgeneeskundige diensten konden zich omvormen tot externe preventiediensten en een erkenningsaanvraag indienen. Zo werden in 2000 de eerste externe diensten voor preventie en bescherming op het werk erkend.

KB tarifering: waarde van het medisch onderzoek ook in preventie-eenheden

Volgens CESI is het KB tarifering dat sinds 1 januari 2016 de financiering van de EDPBW regelt, niet duidelijk genoeg. De waarde van het medisch onderzoek moet in de tekst niet enkel in euro uitgedrukt worden maar ook in 'preventie-eenheden'.

Nederland wil Arbeidsomstandighedenwet wijzigen

De Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher werkt sinds eind 2015 aan een herziening van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Het wetsontwerp ligt momenteel ter goedkeuring bij de Tweede Kamer. 

Pesten op het werk: aanpakken voor het escaleert

Een pestgeval waarbij de pester zelf een klacht indient tegen pesten: het gebeurt zelden. Hoe reageerde de werkgever? En hoe kan je pestgedrag zo snel mogelijk de kop indrukken?

Het beroepsgeheim in de arbeidsgeneeskunde: een goed bewaard geheim?

Over het medisch geheim en, bij uitbreiding, het beroepsgeheim waaraan de arbeidsgeneesheren gebonden zijn, wordt weinig gedebatteerd in België. PreventFocus wou meer over dit onderwerp weten en sprak met dr. Marc Borguet, Geneesheer-Directeur bij Provikmo. 

Arbeidsre-integratie van langdurig zieken

In het parlement werden twee vragen gesteld over de re-integratie van langdurig zieken. Vooral het re-integratieplan was het onderwerp van debat.

Dokters op het werk: wie is wie?

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) lanceerde recent het idee om de behandelende arts, de arbeidsgeneesheer en de adviserend geneesheer van het ziekenfonds samen te laten zoeken naar oplossingen om langdurige zieken terug in te schakelen in de arbeidsmarkt. Wat is de rol van de verschillende soorten artsen? 

Ongeschiktheid voor werkpost in vraag gesteld

Een werkgever krijgt een gezondheidsevaluatieformulier ingevuld door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van de externe dienst. Deze besluit tot een blijvende arbeidsongeschiktheid van een van zijn werknemers, maar enkel in zijn bedrijf, en raadt de werkgever aan een ‘medische C4’ af te leveren.