Wetgeving

Persoonlijke beschermingsmiddelen: EU-verordening en geharmoniseerde normen

Op 27 maart 2018 verschenen er 2 lijsten met geharmoniseerde normen persoonlijke beschermingsmiddelen in het Europese publicatieblad. De ene lijst in het kader van EU Verordening 2016/425 en de andere op basis van EU richtlijn 89/686/EEG over het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen. De publicatie heeft alles te maken met de inwerkingtreding van de EU verordening op 21 april 2018.

Online PBM aankopen: de valstrikken van e-commerce

De snelle groei van de e-commerce heeft ook gevolgen voor de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Op de Franse website inforisque.fr kan men een artikel lezen van Synamap, een Franse vereniging van actoren uit de sector van de preventie en bescherming op het werk, dat enkele tips aanreikt om valstrikken te omzeilen bij het aankopen van producten via internet.

Pbm: erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties

In april 2018 treedt de pbm-verordening in werking (EU Verordening 2016/425). Deze verordening verplicht de fabrikant om conformiteitsbeoordelingsprocedures toe te passen alvorens een pbm op de markt te brengen. Voor pbm van categorie II en III is hiervoor de tussenkomst van een conformiteitsbeoordelingsinstantie vereist. Het KB van 30 augustus 2017 regelt de erkenning van deze instanties.

EU-verordening persoonlijke beschermingsmiddelen

De EU Verordening 2016/425 over het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen is van toepassing vanaf 21 april 2018. De verordening beschrijft de eisen waaraan persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's) moeten voldoen wanneer deze op de markt worden gebracht. Het is aan de fabrikanten om aan te tonen dat hun producten beantwoorden aan de eisen en alle informatie te verschaffen om de producten te gebruiken. De vorige regelgeving was gebaseerd op een Europese richtlijn uit 1989. Om de overgangsperiode vlot te laten verlopen zijn er overgangsmaatregelen uitgewerkt.

EU-gids voor de toepassing van de Pbm-verordening

De EU-verordening 2016/425 over het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen is van toepassing vanaf 21 april 2018. Voor fabrikanten, distributeurs en gebruikers zorgt dit voor heel wat vragen. De Europese Commissie heeft een gids uitgebracht met een toelichting bij de toepassing van de EU-verordening.

Een nieuwe pbm-verordening, wat nu?

In maart 2014 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een nieuwe pbm-verordening overgemaakt aan het Parlement en de Raad. De definitieve tekst verscheen op 31 maart 2016 in het Europees Publicatieblad. Henk Vanhoutte, secretaris generaal European Safety Federation (het Europese overkoepelende orgaan van nationale verenigingen van pbm-leveranciers), geeft toelichting bij de nieuwe verordening. 

KB Werkkledij toegelicht

Ook al is werkkledij geen beschermkledij, mag dit de werkgever niet weerhouden om er een doordacht beleid rond te voeren. We zetten de wettelijke voorschriften even op een rijtje.

In voorbereiding: verordening over persoonlijke beschermingsmiddelen

De Europese Commissie heeft een ontwerpverordening gepubliceerd over het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze verordening zal op termijn de richtlijn – en dus ook de Belgische wetgeving – vervangen.

Verplichte PBM's voor brandweer

Een KB legt vast welke persoonlijke beschermingsmiddelen de brandweerzones ter beschikking moeten stellen van hun personeel. 

Collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen: bepalingen in de wetgeving

Collectieve beschermingsmiddelen (cbm) zijn technische middelen die een risico afschermen van personen die mogelijk aan dit risico worden blootgesteld. Ze mogen niet worden verward met persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) die een persoon beschermen tegen één of meer risico’s. Volgens de preventiehiërarchie hebben cbm altijd voorrang op pbm.