Wetgeving

Noodplanning op gemeentelijk en provinciaal niveau

De aanpak van noodsituaties is bepaald in noodplannen waarin de maatregelen, middelen, taken en verantwoordelijkheden zijn opgesomd. De manier waarop dit georganiseerd moet worden door de verschillende overheden is vastgelegd in het KB van 22 mei 2019.

Organisatie van de noodplanning in ziekenhuizen

Voor een ziekenhuis vormt de noodplanning een onlosmakelijk deel van een goede organisatie. Voor de noodplanning in ziekenhuizen gelden specifieke regels. De bevoegdheden op dit vlak zijn verspreid over de verschillende beleidsniveaus in ons land. Er zijn echter wel afspraken tussen de federale overheid en de gewesten/gemeenschappen over het gezamenlijke kader voor de ziekenhuisnoodplanning.

Samenwerkingsakkoord preventie van zware ongevallen gepubliceerd

Op 1 juni 2015 trad de Seveso III-richtlijn in werking. Die richtlijn was echter nog niet omgezet in Belgisch recht. Daartoe is nu een eerste stap gezet met de publicatie van het Samenwerkingsakoord tussen de federale staat en de gewesten. Nu moeten de afzonderlijke partijen nog met het akkoord instemmen, vooraleer het Samenwerkingsakkoord ook effectief inwerking kan treden. 

Seveso III: ontwerp van samenwerkingsakkoord

De ministerraad heeft op 6 maart 2015 een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de drie gewesten goedgekeurd betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Het voorontwerp van wet dat instemt met het samenwerkingsakkoord werd ook aangenomen.

“Upgrade” verwacht voor SEVESO-richtlijn

De nu bijna dertig jaar oude Europese Seveso-richtlijn werd al meermaals gewijzigd. En dit proces gaat nog door, want binnen enkele maanden zal er een nieuwe tekst verschijnen over het aangepaste EU-beleid voor de preventie van zware industriële risico’s. Daarbij zullen veel meer inrichtingen toetreden tot de kring van de zogenoemde Seveso-bedrijven.

Noodplanning: op weg naar een betere preventie

Het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen heeft tot doel om de principes aangaande noodplanning te actualiseren. Daarnaast wil het ook de terminologie en inhoud van de nood- en interventieplannen harmoniseren. Verder bevat het een aantal nieuwigheden. Op die manier verbetert het de noodplanning in België. Binnenkort wordt een ministeriële omzendbrief verwacht die het een en het ander nog verder zal verduidelijken. Een stand van zaken.