Wetgeving

Organisatie van de noodplanning in ziekenhuizen

Voor een ziekenhuis vormt de noodplanning een onlosmakelijk deel van een goede organisatie. Voor de noodplanning in ziekenhuizen gelden specifieke regels. De bevoegdheden op dit vlak zijn verspreid over de verschillende beleidsniveaus in ons land. Er zijn echter wel afspraken tussen de federale overheid en de gewesten/gemeenschappen over het gezamenlijke kader voor de ziekenhuisnoodplanning.

Samenwerkingsakkoord preventie van zware ongevallen gepubliceerd

Op 1 juni 2015 trad de Seveso III-richtlijn in werking. Die richtlijn was echter nog niet omgezet in Belgisch recht. Daartoe is nu een eerste stap gezet met de publicatie van het Samenwerkingsakoord tussen de federale staat en de gewesten. Nu moeten de afzonderlijke partijen nog met het akkoord instemmen, vooraleer het Samenwerkingsakkoord ook effectief inwerking kan treden. 

Seveso III: ontwerp van samenwerkingsakkoord

De ministerraad heeft op 6 maart 2015 een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de drie gewesten goedgekeurd betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Het voorontwerp van wet dat instemt met het samenwerkingsakkoord werd ook aangenomen.

Een intern noodplan: verplicht?

In de wetgeving rond brandveiligheid en eerste hulpverlening wordt direct of indirect verwezen naar het intern noodplan. Maar niet iedere onderneming heeft zo'n noodplan. Hoe zit de vork juist in de steel?

Betere radiodekking voor hulpdiensten in grote gebouwen

Op 4 februari 2014 verscheen een KB dat de criteria vastlegt voor bouw- en infrastructuurwerken die aan de Astrid-veiligheidscommissie moeten voorgelegd worden. Deze commissie beslist of radiodekking in het gebouw noodzakelijk is. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat de hulpdiensten in de toekomst een betere radiodekking hebben in grote gebouwen.

Een richtlijn over de veiligheid van olie- en gaswinning op zee

Het Europese parlement en de Raad hebben op 21 februari 2013 een akkoord bereikt over de inhoud van een voorstel voor een richtlijn over de veiligheid van olie- en gaswinning op zee. De richtlijn is goedgekeurd en gepubliceerd in juni 2013.

“Upgrade” verwacht voor SEVESO-richtlijn

De nu bijna dertig jaar oude Europese Seveso-richtlijn werd al meermaals gewijzigd. En dit proces gaat nog door, want binnen enkele maanden zal er een nieuwe tekst verschijnen over het aangepaste EU-beleid voor de preventie van zware industriële risico’s. Daarbij zullen veel meer inrichtingen toetreden tot de kring van de zogenoemde Seveso-bedrijven.

Nieuw samenwerkingsakkoord voor de Seveso-regelgeving

Een nieuw samenwerkingsakkoord tussen de verschillende overheden is op 6 mei 2007 in voege getreden. Het akkoord zet de maatregelen van de Europese richtlijn 2003/105/CE van 16 december 2003 betreffende de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken om in Belgisch recht. Prevent frist enkele Seveso-begrippen en -verplichtingen op en geeft een overzicht van de aangebrachte wijzigingen en hun gevolgen voor de Belgische bedrijven.

Noodplanning: op weg naar een betere preventie

Het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen heeft tot doel om de principes aangaande noodplanning te actualiseren. Daarnaast wil het ook de terminologie en inhoud van de nood- en interventieplannen harmoniseren. Verder bevat het een aantal nieuwigheden. Op die manier verbetert het de noodplanning in België. Binnenkort wordt een ministeriële omzendbrief verwacht die het een en het ander nog verder zal verduidelijken. Een stand van zaken.