Wetgeving

Vervoer van transportgevaarlijk afval: afwijking van ADR-regeling

Het vervoer van gevaarlijk afval is voor vele preventieadviseurs en milieucoördinatoren relatief onbekend terrein. Ze doen daarvoor een beroep op de kennis en het vakmanschap van de afvalophaler. Toch het is belangrijk om de basisregels te kennen. In dit artikel lichten we het vervoer van klein gevaarlijk afval toe.

VLAREM-trein 2013 bijna klaar

De Vlaamse Regering publiceerde eind 2013 het ‘Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening’. De goedkeuring is voorzien voor april 2014 en de publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt verwacht in juni 2014. Wat staat er in het ontwerp?

VLAREM-trein 2012 gepubliceerd

Met enige vertraging is de VLAREM-trein 2012 aangekomen op 10 september 2013. VLAREM-trein is de benaming voor een bundeling van wijzigingen aan VLAREM maar ook aan andere gerelateerde wetgeving.

Heftrucks, werfmachines en ander rollend materieel: geluids- en emissienormen

De codex-bepalingen over het gebruik van arbeidsmiddelen en mobiele arbeidsmiddelen en het koninklijk besluit over het op de markt brengen van machines (machinerichtlijn) zijn bij de meeste preventieadviseurs voldoende bekend. Minder gekend zijn enkele milieubepalingen, zoals geluid- en emissiebeperkingen, waaraan deze machines tevens onderworpen zijn als gevolg van andere Europese richtlijnen.

Nieuwe VLAREM-trein voor 2012

De technologieën die gebruikt worden in de industrie evolueren jaar na jaar. Ook worden steeds nieuwe producten gebruikt en gaat de wetenschappelijke kennis er alsmaar op vooruit. Daarom is het van belang dat de milieuwetgeving regelmatig bijgestuurd wordt. Dit jaar kreeg de Vlaamse milieuwetgeving een opfrissing.

Gewijzigde bepalingen rond zendantennes

Op 13 januari 2012 verscheen in het Belgisch Staatsblad het nieuwe hoofdstuk 6.10. van VLAREM II aangaande bepalingen voor vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven. Dit nieuwe hoofdstuk bevat belangrijke wijzigingen aan de relatief recente voorwaarden voor zendantennes in Vlaanderen. Het betreft voorwaarden voor vast en tijdelijk opgestelde zendantennes, die gebruikt worden voor telecommunicatie, voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz. De ‘Vlaremtrein’ met wijzigingen aan VLAREM I en II wijzigde ook met ingang van 31 maart deze bepalingen.

Waalse milieureglementering aangepast aan CLP

Op 28 oktober 2010 verscheen het Besluit van de Waalse regering van 7 oktober 2010 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2002 betreffende de sectorale voorwaarden voor installaties en/of activiteiten die oplosmiddelen verbruiken en het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten in het Staatsblad.

Vlaams Erkenningenreglement

Op 1 februari 2011 verscheen in het staatsblad het Besluit van 19 november 2010 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Milieuvergunningen in het Waalse gewest

De voorbije jaren werden de regels voor het verkrijgen van een milieuvergunning in het Waalse Gewest ingrijpend veranderd. In navolging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, zijn heel wat uitvoeringsbesluiten verschenen. Een overzicht.

Milieuvergunningen in het Waalse gewest: enkele basisprincipes (deel 2)

In het Waalse gewest werden de regels voor het verlenen van een milieuvergunning in de voorbije jaren ingrijpend gewijzigd. In een artikel in PreventFocus van mei legde Camille Dermonne van Eco-Conseil uit welke inrichtingen onderworpen zijn aan het decreet betreffende de milieuvergunning en meer in het bijzonder aan de aangifteplicht (inrichtingen in klasse 3). In dit tweede artikel geeft hij verduidelijking bij de wijzigingen in de procedure voor het verlenen van milieuvergunningen voor inrichtingen van klasse 1 en 2.