Wetgeving

Machines: Toepassingsgebied beter afgebakend

Het nieuw KB Machines van 12 augustus 2008 (BS van 1 oktober 2008) zet de Europese richtlijn 2006/42/EG van 17 mei 2006 (PB van 9 juni 2006) om in Belgisch recht. Het toepassingsgebied van de machineregelgeving werd gewijzigd. Hieronder enkele bemerkingen bij het nieuwe KB.

KB Machines: een nieuw KB vervangt het oude

Het Koninklijk besluit van 12 augustus 2008 betreffende het op de markt brengen van machines verscheen op 1 oktober 2006 in het Belgisch Staatsblad. Dit nieuw besluit zet de Europese richtlijn 2006/42/EG van 17 mei 2006 om in Belgisch recht.

Impact van de nieuwe Machinerichtlijn op de interne Europese markt

Alhoewel de herziening van de Machinerichtlijn (Richtlijn 2006/42/EG) pas in 2006 klaar was, vormde ze al vele jaren het voorwerp van verhitte discussies. Op 29 mei 2007 organiseerde de Europese Commissie een workshop over de effecten van de nieuwe Machinerichtlijn op de Europese interne markt. Dit bood PreventFocus de gelegenheid om de standpunten van de verschillende actoren met betrekking tot de aanpassing aan de nieuwe bepalingen beter te leren kennen. We beginnen evenwel met een overzicht van de wijzigingen die aan de ‘oude’ Machinerichtlijn werden aangebracht.

Machinerichtlijn of laagspanningsrichtlijn?

Vóór de publicatie van de herziene machinerichtlijn (2006/42/EG) was het soms moeilijk uit te maken of een elektrische machine nu onder de machinerichtlijn dan wel onder de laagspanningsrichtlijn viel. In artikel 1 van de nieuwe machinerichtlijn staat nu de lijst van elektrische en elektronische machines die ressorteren onder de laagspanningsrichtlijn (73/32/EEC). Over welke machines gaat het precies?

Gebruik van handgereedschap op explosiegevoelige plaatsen

In explosiegevaarlijke zones moeten arbeidsmiddelen gebruikt worden die het risico op ontploffing uitschakelen of beperken. Maar wil dit zeggen dat voor eenvoudig handgereedschap, zoals bv. een hamer, een ATEX-conformiteitsverklaring en CE-markering nodig is? M.a.w. aan welke vereisten moet dergelijk gereedschap voldoen?

Steigers: HD 1000 werd geannuleerd en vervangen

Als u arbeidsmiddelen moet kiezen overeenkomstig de bepalingen van de Europese richtlijnen, of bij ontstentenis van dergelijke bepalingen, overeenkomstig gelijkwaardige technische voorschriften, moet u weten dat het Europees harmonisatiedocument HD 1000 (Gevelsteigers van geprefabriceerde onderdelen - Materialen, afmetingen, belastingen, constructie-eisen en veiligheidsvoorschriften) opgeheven werd. HD 1000 was dé norm voor gevelsteigers. Ze werd vervangen door vijf nieuwe normen. Over welke normen gaat het precies?

Ladders: einde van de verwarring

Het KB betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte heeft artikel 43bis van het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) opgeheven. Deze opheffing maakte een einde aan de verwarring die lang bestond tussen de voorschriften uit het ARAB aan de ene kant en die uit de normen EN 131-1 en 131-2 aan de andere kant. Om welk probleem ging het precies?

De weg naar de juiste keuringsinstantie

De wettelijke omkadering van de arbeidsveiligheid heeft al heel wat wijzigingen ondergaan. Ook de reglementering van de controles heeft een hele evolutie gekend, inclusief de benamingen van de keuringsinstanties: er is sprake van aangemelde instanties, van erkende organismen en van externe diensten voor technische controle. Hoe kan je door het bos de bomen nog zien en de juiste instantie aanspreken om de controles te laten uitvoeren? We hebben de evolutie van de reglementering erop nageplozen, om een antwoord te kunnen geven op de vraag: wie doet wat?