Wetgeving

Evaluatie machinerichtlijn

De Europese machinerichtlijn (2006/42) regelt het op de markt brengen van machines en bevat eisen voor fabrikanten. In het kader van het REFIT-programma, bedoeld om de effectiviteit van de Europese wetgeving na te gaan, werd ook de machinerichtlijn aan een evaluatie onderworpen. Over het algemeen worden de effecten van de richtlijn als positief beoordeeld. Bijsturingen zijn nodig op het vlak van markttoezicht en om beter te kunnen inspelen op digitale ontwikkelingen. 

Geharmoniseerde normen en de machinerichtlijn

De machinerichtlijn 2006/42/EG regelt het op de markt brengen van machines (CE-markering). Om de conformiteit met de richtlijn aan te tonen kan de fabrikant de geharmoniseerde normen toepassen. Deze geharmoniseerde normen zijn opgedeeld in drie grote categorieën: type A, type B en type C-normen.

Aangepaste gids voor de machinerichtlijn verschenen

De Europese Commissie bracht in 2010 een uitgebreide gids uit met toelichting en interpretatie bij de verschillende bepalingen van de machinerichtlijn (2006/42/EG). In juli 2017 is een aangepaste versie van deze gids verschenen met een aantal verduidelijkingen en ook aanpassingen onder invloed van wijzigingen in de EU-regelgeving

Liften: een stand van zaken

De FOD Werkgelegenheid en de FOD Economie hebben in 2016 een behoorlijk aantal liften gecontroleerd waarvan de moderniseringstermijn verstreken was. Een niet-onbelangrijk aantal was nog niet gemoderniseerd/niet in orde. In 2016 zijn er ook nog een aantal dodelijke ongevallen gebeurd met liften. Een stand van zaken door de nationaal coördinator campagne liften van de FOD Werkgelegenheid.

Emissienormen voor mobiele machines

Om verontreinigende emissies, zoals stofdeeltjes en stikstofoxiden te beperken, gelden er grenswaarden voor de voertuigen en andere mobiele machines. EU Verordening 2016/1638 legt de emissienormen vast voor ‘niet voor de weg bestemde mobiele machines’. Het gaat om bouwmachines, kettingzagen, vorkheftrucks, schepen, treinlocomotieven, enz. De Verordening is van toepassing sinds 1 januari 2017. Bij de bestelling van dergelijke machines is het daarom aangewezen om de conformiteit met deze Verordening op te leggen.

KB op de markt aanbieden van drukapparatuur

Op 18 juli 2016 verscheen in het Staatsblad het KB van 11 juli 2016 betreffende het op de markt aanbieden van drukapparatuur. Dit KB heeft het oude KB van 13 juni 1999 betreffende het op de markt brengen van drukapparatuur opgeheven.

KB op de markt brengen van explosieveilige apparatuur

Het KB van 21 april 2016 verscheen op 29 april 2016 in het Belgisch Staatsblad. Het besluit regelt het op de markt brengen van apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (ATEX-besluit). De fabrikant heeft de verplichting om ervoor te zorgen dat de explosieveilige apparatuur beantwoordt aan essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. De explosieveilige apparatuur is onderverdeeld in verschillende groepen naar gelang het vereiste beschermingsniveau. Voor elke groep gelden er specifieke regels inzake de voorwaarden, de procedures en de markeringen vooraleer het materieel op de markt kan gebracht worden.

Vijf richtlijnen ingetrokken

Vijf Europese richtlijnen ingetrokken zijn ingetrokken die intussen allemaal vervangen zijn door nieuwe richtlijnen. Het gaat om zogenaamde herschikkingen. De vijf richtlijnen regelen het op de markt brengen van producten zoals elektrisch materieel.

KB op de markt brengen van liften

Een nieuw KB vervangt de oude Belgische regeling voor het op de markt brengen van liften. Het nieuwe KB is de omzetting van een Europese Richtlijn.

Nieuwe normen voor liften

Dit voorjaar verscheen een nieuwe Liftenrichtlijn. Gelijktijdig met de richtlijn verschijnt ook een geactualiseerde versie van de bestaande normen voor liften. De huidige normen EN 81-1 en EN 81-2 worden vervangen door de nieuwe normen EN 81-20 en EN 81-50.