Wetgeving

Codex - Boek I Algemene beginselen

Codex Welzijn op het werk - Boek I Algemene beginselen zoals vastgesteld bij KB van 28 april 2017 (BS 2 juni 2017).

Overzichtstabel en vergelijking met de KB's in de oude Codex structuur

Wijzigingen voor de bijscholing van hulpverleners

Het Koninklijk besluit van 9 maart 2014 tot wijziging van een aantal bepalingen inzake interne diensten en eerste hulp met betrekking tot lichte ongevallen en bijscholing van hulpverleners (BS van 10 april 2014) wijzigt enkele bepalingen omtrent de bijscholing van hulpverleners.

Aanpassingen regelgeving lichte ongevallen

In het Belgisch Staatsblad van 10 april 2014 verschenen twee besluiten die de toepassingsmodaliteiten van het concept ‘licht ongeval’ in de reglementering over arbeidsongevallen, eerste hulp en het jaarverslag van de interne diensten voor preventie en bescherming op het werk integreren.

KB Eerstehulpverlening: krachtlijnen

Eind 2010 is een vernieuwd KB eerste hulpverlening verschenen. Het Koninklijk besluit van 15 december 2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2010. Het trad in werking op 1 januari 2011.

Medicijnen in de verbanddoos?

Veel ondernemingen hebben steeds een voorraadje medicijnen in huis om werknemers het hoofdpijn, maag- en darmklachten  of andere ongemakken te helpen. Maar is dit wel in lijn met de regelgeving rond eerste hulpverlening?

Opleidingen voor hulpverleners: oude erkenningen vervallen op 1 juli

Als gevolg van het in werking treden van het KB van 15 december 2010 betreffende de eerste hulp geldt het systeem voor de erkenningen van opleidingsinstellingen uit artikel 177 van het Algemeen reglement op de Arbeidsbescherming (ARAB) niet langer. Voortaan moeten instellingen die zo’n opleiding organiseren op de lijst staan van ‘instellingen of werkgevers die vorming en bijscholing aan hulpverleners verstrekken’. Voor de instellingen die deze opleidingen organiseren, is het dus hoog tijd om een erkenning aan te vragen, aangezien de oude erkenningen vervallen op 1 juli 2011.

Een noodknop aan de nooduitgang?

Meer en meer fabrieken sluiten in- en uitgangen van het bedrijf hermetisch af om inbraken en diefstallen te voorkomen. Ook nooduitgangen zijn vaak afgesloten en voorzien van een noodknop die de deur automatisch opent. Is zo’n systeem niet in strijd met de regelgeving rond evacuatie en brandgevaar? Mogen nooduitgangen wel afgesloten worden?