Wetgeving

CLP in de kijker: H- en P-zinnen

De nieuwe CLP-regels zorgen ervoor dat de etiketten op chemische producten een volledig nieuw uitzicht krijgen. Niet alleen komen er nieuwe pictogrammen, ook verdwijnen de oude R- en S-zinnen. In de plaats komen nieuwe H- en P-zinnen.

CLP in de kijker: Verplichtingen van de verschillende partijen

Tussen de productie van een chemische stof en het eindproduct dat in de winkelrekken belandt, verloopt vaak een lange weg. Bij het productieproces zijn heel wat partijen betrokken. De CLP-verordening legt iedere actor in de toeleveringsketen andere verplichtingen op. Een overzicht.

CLP: een algemeen overzicht

De Europese Verordening EG/1272/2008 van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels ging op 20 januari 2009 van kracht. Deze verordening, beter gekend als de CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures), heeft grote gevolgen voor alle bepalingen die van dichtbij of van ver te maken hebben met gevaarlijke stoffen en preparaten.

Opnieuw drie KB’s aangepast aan CLP

Heel wat Belgische wetgeving moet aangepast worden aan de nieuwe indelingswijze en de terminologie van CLP. In het vorig nummer van PreventActua kon u reeds lezen dat de gevaarlijke stoffen en –preparaten KB’s in overeenstemming werden gebracht met CLP (1), nu zijn 3 andere KB’s aan de beurt.

Acht nieuwe potentieel zeer gevaarlijke stoffen

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft opnieuw een lijst van 8 potentieel zeer gevaarlijke stoffen gepubliceerd op zijn website.

Derde publieke raadplegingsprocedure voor grenswaarden

De grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia zijn vastgelegd in bijlage I.A van KB chemische agentia. Binnenkort wordt deze lijst opnieuw aangepast (1). Daarvoor wordt een speciale publieke raadplegingsprocedure gevolgd.

REACH: zeer zorgwekkende stoffen

Vanaf 1 juni 2007 is de verordening 1907/2006, beter bekend als de REACH-verordening, van kracht. Deze Europese verordening creëert een volledig nieuw Europees kader voor de Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën. De autorisatieprocedure bestaat uit verscheidene stappen.

Pesticiden ook opgenomen in machinerichtlijn

Sinds 2006 verstrengt Europa de regels rond het gebruik van pesticiden. Niet alleen wordt het gebruik van bepaalde, erg schadelijke pesticiden aan banden gelegd, ook de eisen voor de machines waarmee de pesticiden verspreid worden, worden strenger.

Bestraffingen voor REACH-inbreuken

Zoals alle Europese verordeningen moet de REACH-verordening niet in Belgisch recht worden omgezet. Wel moet België ervoor zorgen dat ze effectief en volledig toegepast kan worden. De wetgever heeft daarom bepalingen ingevoerd in de wet op de productnormen die de schending van de REACH-verordening strafbaar maken.

Chemische stoffen: op weg naar een algemene harmonisering

Op 27 juni 2008 keurden de 27 Lidstaten van de EU een tekst goed die de Europse Unie in staat moet stellen om zich in regel te stellen met aan het “wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen”. De volgende stap is de goedkeuring ervan door de Europarlementsleden (de eerste lezing is voorzien voor 3 september). Wat is nu precies dat geharmoniseerd systeem voor chemische stoffen. Welke veranderingen zal dit systeem met zich meebrengen?