Wetgeving

Waalse milieureglementering aangepast aan CLP

Op 28 oktober 2010 verscheen het Besluit van de Waalse regering van 7 oktober 2010 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2002 betreffende de sectorale voorwaarden voor installaties en/of activiteiten die oplosmiddelen verbruiken en het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten in het Staatsblad.

Eindelijk een definitie voor nanomaterialen

Op 18 oktober heeft de Europese Commissie een definitie voor nanomaterialen uitgevaardigd. Daarmee komt een eind aan een jarenlang debat waarbij alle belanghebbenden hun slag trachtten thuis te halen.

CLP-verordening bijgeschaafd

Op 30 maart 2011 verscheen in het Europees Publicatieblad de Verordening nr. 286/2011 van 10 maart 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang. Deze verordening past de CLP-verordening voor de tweede maal aan.

Brussel stemt verpakkingsregelgeving af op CLP

In het Staatsblad van 18 maart 2011 verscheen een Besluit van de Brusselse regering dat de Brusselse verpakkingsregels aanpast aan de nieuwe CLP-regels

CAO ‘toxische gassen in containers’ verbindend verklaard

Voortaan zullen werkgevers in de transport- en logistieke sector in het jaarlijks actieplan voor bescherming en preventie op het werk aandacht moeten besteden aan toxische gassen. Recent werd immers een CAO over deze materie verbindend verklaard.

Op weg naar biocidenverordening

De biocidenrichtlijn, die inmiddels al meer dan tien jaar oud is, is dringend aan herziening toe. Niet alleen zijn de bestaande regels en procedures te ingewikkeld, de richtlijn is ook niet aangepast aan REACH en CLP.

“Upgrade” verwacht voor SEVESO-richtlijn

De nu bijna dertig jaar oude Europese Seveso-richtlijn werd al meermaals gewijzigd. En dit proces gaat nog door, want binnen enkele maanden zal er een nieuwe tekst verschijnen over het aangepaste EU-beleid voor de preventie van zware industriële risico’s. Daarbij zullen veel meer inrichtingen toetreden tot de kring van de zogenoemde Seveso-bedrijven.

Uitzonderingen op registratieplicht REACH: pesticiden en biociden

Op basis van artikel 5 van de REACH-verordening mogen stoffen en stoffen in preparaten of in voorwerpen slechts in de Europese Gemeenschap in de handel worden gebracht wanneer ze geregistreerd zijn bij ECHA. Maar sommige stoffen ontsnappen aan deze registratieverplichting.

CLP in de kijker: lange termijn gezondheidsgevaarlijk

De CLP-verordening voerde een nieuw pictogram in: lange termijn gezondheidsschadelijk. Onder de oude regeling bestond er geen apart pictogram om dergelijke stoffen aan te duiden.

CLP in de kijker: de veiligheidsinformatiebladen aangepast aan CLP

De regels rond de veiligheidsinformatiebladen zijn vastgelegd in de REACH-verordening (1907/2006). Deze verordening verscheen eerder dan de CLP-verordening, met als gevolg dat de regels voor de veiligheidsinformatiebladen ook moesten aangepast worden aan CLP. Dit aspect wordt geregeld door verordening 453/2010 van 20 mei 2010 (PB van 31 mei 2010).