Wetgeving

Vergoedingen in het kader van REACH: kortingen voor de KMO’s

Een uitvoeringsverordening van 20 maart 2013 wijzigt Verordening nr. 340/2008 betreffende de vergoedingen die betaald moeten worden aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) in uitvoering van de REACH-verordening. Hierdoor worden onder andere de vergoedingen verlaagd die de kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) verschuldigd zijn.

Vijf richtlijnen aangepast aan de CLP-Verordening

De Europese Commissie heeft vijf bestaande richtlijnen in verband met gezondheid en veiligheid van de werknemers en, in het bijzonder, de bescherming van werknemers tegen schadelijke chemische stoffen  aangepast. De richtlijn brengt de bepalingen in overeenstemming met de regelgeving rond de classificatie, etikettering en verpakking van chemische stoffen (CLP-verordening).

Beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

In het Staatsblad van 17 april 2013 verscheen een Koninklijk besluit dat als doel heeft het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken. Het gaat om de omzetting van een Europese richtlijn.

CLP-verordening geactualiseerd

Een Europees verordening van 8 mei 2013 (PB 1 juni 2013) brengt wijzigingen aan aan de verordening nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP-verordening).

Afwijkingen voor de binnenlands transport van gevaarlijke goederen bijgewerkt

De Europese Commissie geeft de lidstaten de toestemming om bepaalde afwijkingen vast te leggen voor het vervoer van gevaarlijke goederen over het land. Een uitvoeringsbesluit van 6 mei 2013 wijzigt de lijsten van nationale afwijkingen, die het mogelijk maken rekening te houden met specifieke nationale omstandigheden. 

Biocidenverordening: nieuwe regels vanaf 1 september 2013

Op 27 juni 2012 verscheen de biocideverordening in het Europees Publicatieblad. Deze verordening is onmiddellijk van toepassing in alle lidstaten. De nieuwe regels treden in werking vanaf september 2013.

Verordening in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

De regelgeving betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen in de EU wordt geregeld coor verordening 649/2012. Het is de uitvoering van het Verdrag van Rotterdam. Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) neemt verscheidene taken waar in het kader van deze verordening. 

KB regelt taal van etiketten en veiligheidsinformatiebladen

Vanaf 1 juni 2015 moeten alle etiketten van gevaarlijke stoffen en mengsels opgesteld worden in de drie landstalen, dat is het gevolg van een KB dat eind 2012 verscheen.

Nieuw uitvoeringsbesluit over vervoer gevaarlijke stoffen via binnenwateren

Op 30 januari 2013 verscheen het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.

Opnieuw tweejaarlijkse herziening van ADR

ADR, de internationale regelgeving inzake het vervoer van transportgevaarlijke stoffen wordt om de twee jaar herzien om rekening te houden met de stand van de techniek, onvolkomenheden in de regelgeving weg te werken en lessen die geleerd zijn uit ongevallen en incidenten te incorporeren. De laatste versie, ADR2009 wordt nu bijgewerkt en hervormd tot ADR2011.