Wetgeving

KB nanoregister verschenen

Over de mogelijke gevaren van nanomaterialen bestaat nog veel onduidelijkheid. Daarom gaat ons land een nanomaterialenregister bijhouden, zodat snel en doeltreffend kan worden opgetreden indien blijkt dat een type nanomateriaal schadelijk zou zijn voor de volksgezondheid.

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia aangepast

Het koninklijk besluit van 9 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk verscheen op 14 april 2014 in het Belgisch Staatsblad. Het treedt op 1 juli 2014 in werking.

REACH: Beperking van chroom in ledervoorwerpen

Verordening (EU) nr. 301/2014 van 25 maart 2014 wijzigt bijlage XVII van de REACH-verordening wat chroom (VI)-verbindingen betreft. De beperking heeft betrekking tot blootstelling aan chroom(VI) wanneer het voorkomt in lederwaren die in aanraking komen met de huid.

Een nanomaterialenregister in België

De Ministerraad stemde op 7 februari 2014 in met het ontwerp van koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand.

Biocidenverordening is in werking getreden

Op 1 september 2013 is de biocidenverordening in werking getreden. De verordening is onmiddellijk van toepassing in alle lidstaten.

Controle op het vervoer van gevaarlijke goederen per binnenschip in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 maart 2013 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (BS van 17 juni 2013) wijst de vennootschap van publiek recht ‘Haven van Brussel’ aan als bevoegd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen per binnenschip.

Duurzamer en veiliger gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

De maatregelen om werknemers te beschermen bij het gebruik van pesticiden zijn ingeschreven in een KB uit 2013 over het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het besluit maakt een duidelijk onderscheid tussen professioneel en niet-professioneel gebruik. 

Nu ook H- en P-zinnen voor aerosols

De Europese Aereosolrichtlijn was nog niet aangepast aan de CLP-verordening. Een nieuwe Richtlijn brengt hier verandering in.

Vergoedingen in het kader van REACH: kortingen voor de KMO’s

Een uitvoeringsverordening van 20 maart 2013 wijzigt Verordening nr. 340/2008 betreffende de vergoedingen die betaald moeten worden aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) in uitvoering van de REACH-verordening. Hierdoor worden onder andere de vergoedingen verlaagd die de kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) verschuldigd zijn.

Vijf richtlijnen aangepast aan de CLP-Verordening

De Europese Commissie heeft vijf bestaande richtlijnen in verband met gezondheid en veiligheid van de werknemers en, in het bijzonder, de bescherming van werknemers tegen schadelijke chemische stoffen  aangepast. De richtlijn brengt de bepalingen in overeenstemming met de regelgeving rond de classificatie, etikettering en verpakking van chemische stoffen (CLP-verordening).