Wetgeving

Radon: nieuw referentieniveau

België moet voor februari 2018 de Europese richtlijn 2013/59/Euratom in nationale wetgeving omzetten. Deze richtlijn legt de basisnormen voor stralingsbescherming vast. Het nieuwe referentieniveau wordt 300 Bq/m³. Het referentieniveau is de radonconcentratie die niet mag worden overschreden in woningen en bedrijven. Deze nieuwe norm vervangt het huidige actieniveau van 400 Bq/m³.

Verdrag van Minamata

De wet van 30 juni 2017 houdende instemming met het Verdrag van Minamata inzake kwik, gedaan te Kumamoto (Japan) op 10 oktober 2013 verscheen in Belgisch Staatsblad van 7 september 2018. De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed op 7 oktober 2016.

Een halfjaar nanoregistratie: de eerste cijfers

In september 2015 ging de registratie van start van nanomaterialen die in ons land op de markt worden gebracht. Na zes maanden maakt de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu voor het eerst een stand van zaken op. 

Beperking rond het gebruik van cadmiumhoudende verven uitgebreid

Op  17 februari 2016 verscheen verordening (EU) 2016/217 in het Europees Publicatieblad. Deze verordening breidt de beperkingen uit voor het in de handel brengen van cadmiumhoudende verven.

Seveso-samenwerkingsakkoord goedgekeurd

De ministerraad heeft op 15 januari 2016 het Samenwerkingsakkoord goedgekeurd tussen de federale staat en de drie gewesten betreffende de beheersing van de gevaren van zware industriële ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Daardoor kan het parlement eindelijk met het Samenwerkingsakkoord instemmen. 

Vervoer van transportgevaarlijk afval: afwijking van ADR-regeling

Het vervoer van gevaarlijk afval is voor vele preventieadviseurs en milieucoördinatoren relatief onbekend terrein. Ze doen daarvoor een beroep op de kennis en het vakmanschap van de afvalophaler. Toch het is belangrijk om de basisregels te kennen. In dit artikel lichten we het vervoer van klein gevaarlijk afval toe.

Samenwerkingsakkoord preventie van zware ongevallen gepubliceerd

Op 1 juni 2015 trad de Seveso III-richtlijn in werking. Die richtlijn was echter nog niet omgezet in Belgisch recht. Daartoe is nu een eerste stap gezet met de publicatie van het Samenwerkingsakoord tussen de federale staat en de gewesten. Nu moeten de afzonderlijke partijen nog met het akkoord instemmen, vooraleer het Samenwerkingsakkoord ook effectief inwerking kan treden. 

Nieuw KB stemt terminologie en referenties van vijf koninklijke besluiten af op CLP

Op 4 augustus 2015 verscheen het Koninklijk besluit van 20 juli 2015 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde deze aan te passen aan verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels in het Staatsblad. Dit KB past in vijf koninklijke besluiten de terminologie en de referenties aan aan de CLP-Verordening. 

Seveso III: ontwerp van samenwerkingsakkoord

De ministerraad heeft op 6 maart 2015 een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de drie gewesten goedgekeurd betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Het voorontwerp van wet dat instemt met het samenwerkingsakkoord werd ook aangenomen.

Wijzigingen aan de REACH-veiligheidsinformatiebladen

Op 29 mei 2015 verscheen Verordening (EU) 2015/830 in het Europees Publicatieblad. Deze verordening voert een belangrijke wijziging door aan de REACH-verordening. Ze wijzigt namelijk de verplichte samenstelling van de veiligheidsinformatiebladen (Safety Data Sheets).