Wetgeving

Indeling van gevaarlijke afvalstoffen: Europese richtsnoeren

In een mededeling, gepubliceerd in het Publicatieblad van 9 april 2018, geeft de Europese Commissie informatie over de indeling van afvalstoffen, in het bijzonder over gevaarlijke afvalstoffen. Voor gevaarlijke afvalstoffen geldt een specifieke reglementering, maar er zijn duidelijke raakvlakken met de Europese regels voor de indeling van gevaarlijke chemische stoffen (bv. de CLP-verordening). Of een afvalstof al dan niet als gevaarlijk moet beschouwd worden, is belangrijk. Voor gevaarlijke afvalstoffen gelden specifieke verplichtingen op het gebied van etikettering, verpakking en verwerking. De werknemers die met dergelijke afvalstoffen werken, moeten beschermd worden tegen mogelijk schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

Vervoer van gevaarlijke stoffen: wijzigingen wegens regionalisering

Het koninklijk besluit met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 27 november 2017, wil de federale regelgeving in overeenstemming brengen met de nieuwe bevoegdheidsverdeling tussen de federale staat en de gewesten.

Wijzigingen in het op de markt brengen en gebruik van biociden in zicht

De Ministerraad van 27 oktober 2017 heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden goedgekeurd. Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7

Het Koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 (BS van 30 oktober 2017) zet Europese bepalingen over dit onderwerp om en vervangt hoofdstuk VII van het ARBIS, het algemeen reglement op de bescherming tegen ioniserende stralingen.

Chemische, kankerverwekkende, mutagene en… reprotoxische agentia

Het KB van 21 juli 2017 (BS van 11 september 2017) wijzigt Boek VI Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia van de Codex welzijn op het werk en voegt bepalingen in voor reprotoxische stoffen. Deze stoffen worden onderworpen aan dezelfde regels als kankerverwekkende en mutagene stoffen.

Bisfenol A erkend als hormoonontregelaar

Bisfenol A (BPA) werd, in het kader van de Europese verordening REACH, geïdentificeerd als zeer zorgwekkende stof als gevolg van de hormoonontregelende eigenschappen ervan. Deze categorisering vloeit voort uit een voorstel ingediend door Frankrijk, dat erg actief is in het BPA-dossier. 

Chemische producten op het werk: ratificatie van ILO-verdrag 170

Op 14 juni 2017 ondertekende minister van werk Kris Peeters drie verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Eén van deze verdragen gaat over het gebruik van chemische producten op het werk. Deze ondertekening brengt geen wijzigingen met zich mee voor de Belgische wetgeving. De minister wijst wel op de noodzaak van een verstrenging van de regelgeving voor reprotoxische stoffen.

REACH: 12 nieuwe autorisatieplichtige stoffen

Een verordening die verscheen op 14 juni 2017 voegt 12 nieuwe stoffen toe aan de lijst van autorisatieplichtige stoffen onder REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Door de toevoeging van deze 12 stoffen bevat REACH-bijlage XIV momenteel 43 stoffen.

Kwik: een verdrag en een verordening

De Europese Unie is op weg om de eerste kwikvrije economie te worden. De EU heeft niet alleen een rol in de onderhandelingen over het internationale verdrag van Minamata gespeeld, maar heeft ook een nieuwe verordening inzake kwik uitgevaardigd. Die verordening beoogt meer bepaald een einde te maken aan alle toepassingen van kwik bij industriële processen en iedere nieuwe toepassing van kwik in producten en de industrie te verbieden, behalve indien de noodzaak ervan voor de gezondheids- en milieubescherming bewezen is.

Aanpassingen aan de geharmoniseerde vermeldingen van de CLP Verordening

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels) werd op een aantal plaatsen aangepast. De tabel van geharmoniseerde vermeldingen (beschikbaar in bijlage VI van de CLP) moest namelijk aangepast worden aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang.