Goede Praktijk

Werken met gevaarlijke stoffen. Handige risicoanalysetool voor de leidinggevende

Voor haar eindwerk voor de opleiding preventieadviseur niveau 2 bij Prevent-Academy ging onze cursist Lieve Monté op zoek naar een risicoanalysetool voor de hiërarchische lijn van het UZ Leuven. Met deze tool moeten verantwoordelijken die geen uitgebreide chemische kennis bezitten, op een eenvoudige manier handelingen met chemische stoffen kunnen analyseren en indien nodig maatregelen treffen om de veiligheid en gezondheid van hun personeel te waarborgen.

Pesticidevrij beheer van (openbare) ruimten. Wat zijn de risico’s van de nieuwe methoden?

In de Vlaamse openbare ruimte is het al verboden, maar ook in Brussel en Wallonië moet het gebruik van pesticiden worden beperkt. Welke nieuwe technieken zijn het efficiëntst voor het bestrijden van onkruid? En wat zijn de gevolgen voor het welzijn van de werknemers die met deze nieuwe methodes aan de slag moeten? PreventFocus sprak met de dienst groenbeheer van de stad Leuven.

Veiligheid, een continu verbeteringsproces

Afvalverwerker Indaver moet als Seveso-bedrijf aan heel wat veiligheidsregels voldoen. Veiligheid is dan ook een topprioriteit. Met verschillende initiatieven streeft de preventiedienst ernaar om alle werknemers bij het veiligheidsbeleid te betrekken. De aanpak werpt vruchten af, “maar er is nog ruimte voor verbetering”, stelt Katleen Van Rossem, hoofd van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Contractorveiligheid bij BASF: een kwestie van wij-gevoel

Aan het woord is Marc De Locht, preventieadviseur contractormanagement bij BASF en voorzitter van het uitvoerend comité van BeSaCC-VCA. Hij vertelt uitgebreid over hoe BASF op een geïntegreerde en veilige manier werkt met contractors. En al gauw blijkt dat BASF daarbij resoluut kiest voor een doorgedreven samenwerking. Want als het over veiligheid gaat, zegt Marc De Locht, is er geen wij of zij. Dan telt enkel het wij-gevoel.

Het gebruik van keramische vezels bij BASF

In december 1997 werd keramische vezel door de Europese regelgeving geklasseerd als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’. Dit zorgde ervoor dat ondernemingen hun ovenbouwwerken volledig moesten herzien. In dit artikel geven we een beeld van de methoden en technieken die BASF gebruikt om veilig om te gaan met keramische vezels. 

Veilig werken met nanodeeltjes

Het gebruik van synthetische nanomaterialen gaat in stijgende lijn. Er is echter nog veel onzekerheid over potentiële gezondheidsrisico’s van nanotechnologie. Nochtans worden werknemers mogelijk al blootgesteld aan nanodeeltjes. De Vlaamse onderzoeksorganisatie, VITO, heeft daarom een beleid ontwikkeld voor veilig werken met nanodeeltjes.
 

Werkplek observaties met behulp van een observatierooster

Tijdens het gebruik van gevaarlijke stoffen worden de werknemers van chemische bedrijven blootgesteld aan verschillende risico’s: de inademing van schadelijke dampen, contact met producten, vallen, lawaai, enz. Afton Chemical ontwikkelde een werkpostobservatierooster om de hiërarchische lijn (managers en supervisors) te helpen bij het identificeren van eventuele disfuncties bij hun team en het versterken van de positieve punten.

Recyfuel vecht tegen blootstelling van werknemers aan VOS

Recyfuel vecht al verschillende jaren tegen de blootstelling van werknemers aan VOS (Vluchtige Organische Stoffen). Prevent en Assuralia beloonden het kleine bedrijf voor hun inspanningen met de uitreiking van de Pro-Safe Award. Wij spraken met Virginie Kalpers, preventieadviseur en verantwoordelijke voor het laboratorium, en Renaud Martin, algemeen directeur van Recyfuel.

Zelfontbranding van een chemisch product

Bij werken aan een bodempomp kwam er plotseling een hoeveelheid chemische stof vrij. De temperatuur van de stof was hoger dan zijn ontstekingstemperatuur, waardoor het product spontaan ontbrandde. De brand veroorzaakte vooral materiële schade. De contractors die er aan het werk waren, konden op tijd vluchten.

Het beheer van gevaarlijke producten: de case van een chemisch bedrijf

Het kan niet anders of in een chemisch bedrijf worden veel gevaarlijke producten gebruikt en opgeslagen. Het is dus van essentieel belang dat het bedrijf een doeltreffend preventiebeleid heeft, gebaseerd op een perfecte kennis van de producten en hun schadelijke effecten. Ludovic Mahieu is preventieadviseur bij Afton Chemicals. Hij zet uiteen hoe zijn bedrijf de risico’s verbonden aan gevaarlijke producten beheert.