Artikel

Nieuwe radonrisicozones en -gebieden

Op basis van de metingen die zijn uitgevoerd door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is het aantal radonrisicozones en -gebieden in ons land uitgebreid. De blootstelling aan natuurlijk radon blijft het grootst in het zuiden van het land, terwijl er in het noorden meer kans is op blootstelling van radon als gevolg van menselijke activiteiten. 

Vlaanderen stemt in met decreet chemische veiligheid op het werk

Via een recent gepubliceerd decreet stemt Vlaanderen in met het Verdrag nr. 170 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de veiligheid bij het gebruik van chemische producten op het werk. Waarover gaat het en wat zijn hiervan de gevolgen? 

De invloed van PAK's op de gezondheid van wegenwerkers

In het kader van haar masterproef onderzocht dr. Els Vermeeren, arbeidsgeneesheer bij Mensura, de gevaren van polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s) bij asfalteerders.

Register voor biociden van gesloten circuit gestart

Vanaf 20 mei 2016 moeten alle biociden uit het zogenaamde gesloten circuit geregistreerd worden. Het register voor de registraties staat sinds kort online. 

Nanomaterialen: Hoe de risico’s inschatten?

We weten nog niet precies welke risico’s het fabriceren en gebruiken van nanomaterialen inhoudt. Toch worden deze materialen of de producten waarin nanodeeltjes verwerkt zijn steeds vaker gebruikt. Ingenieur Jens Nobels ging voor zijn thesis tot het behalen van de graad master na master Safety Engineering na of er gestandaardiseerde methodieken bestaan om het risico van nanomaterialen in te schatten.

Ademhalingsbescherming op maat van risico en arbeidssituatie

In tal van situaties kunnen de werknemers de omgevingslucht niet inademen zonder dat hun gezondheid in gevaar komt. Dan komt het erop aan de juiste ademhalingsbescherming te kiezen. Met welke zaken moet je rekening houden?

Tegenstrijdige meningen over glyfosaat

Glyfosaat, het basisbestanddeel van de onkruidbestrijder RoundUp, verdeelt de meningen. Nadat het International Agency for Research on Cancer (IARC) de onkruidbestrijder begin dit jaar als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ bestempelde, volgt nu een advies waarin het Europese Voedselagentschap concludeert dat het bestrijdingsmiddel waarschijnlijk niet kankerverwekkend is. 

Blootstelling aan bitumen

Bitumen is niet zo onschadelijk als het lijkt. Het gebruik ervan kan leiden tot arbeidsongevallen en/of beroepsziekten. In het kader van zijn eindwerk industriële hygiëne, heeft dr. Johan Sterckx, arbeidsgeneesheer bij Mensura, de blootstelling aan asfaltdampen tijdens de productie van bitumen dakbedekkingsmembranen onderzocht.

Metrostations: concentraties schadelijke stoffen hoger dan in de buitenlucht

De Franse vakbond CFDT zal een nieuw beroep instellen om de blootstellingsnormen voor werknemers in ondergrondse trein- en metrostations te herzien. In 2015 waarschuwde het Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et du travail) de autoriteiten al: de hoeveelheid schadelijke stoffen in deze tunnels zou een risico kunnen inhouden voor de gezondheid van de werknemers die er aan de slag zijn.

Europees Hof van Justitie verscherpt de REACH-meldingsplicht

In een arrest van 10 september 2015 verstrengthet Hof van Justitie van de Europese Unie de verplichting voor fabrikanten om de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen te melden.