Artikel

Goede praktijken ter verbetering van de veiligheid bij het laden en lossen van vloeibare chemische stoffen

Het laden en lossen van vloeibare chemische stoffen is een courante activiteit in chemische fabrieken. Uit een onderzoek van de NACD (Amerikaanse Vereniging van Chemische Distributeurs) blijkt dat er in 2016 in Amerika om de 8,4 seconden ruim 31,9 miljoen ton producten geleverd werden. Er gaat weinig aandacht naar de risico’s bij laden en lossen aangezien dit eenvoudige procedures zijn in vergelijking met complexere chemische processen in fabrieken. Maar deze activiteiten, waarbij grote hoeveelheden chemische stoffen betrokken zijn, kunnen ernstige gevolgen hebben zoals een brand, explosie, lek of het vrijkomen van giftige of gevaarlijke stoffen die kunnen leiden tot ziekte, letsel, invaliditeit of overlijden. 

Analyse van incidenten met gevaarlijke stoffen

Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte een analyse van 13 incidenten met gevaarlijke stoffen in de periode 2016 – 2017.  Bij elk van de incidenten zijn er gevaarlijke stoffen vrijgekomen. In drie gevallen ontstond er brand. De directe oorzaken hadden vooral te maken met overdruk of met een menselijke handeling. 

REACH 2017: een balans 10 jaar na de inwerkingtreding

Op 1 juni 2007 trad de REACH-verordening (Registration, Evaluation, Autorisation and Restriction of Chemicals) in voege. Deze Europese verordening, die de regels beschrijft over het vervaardigen, invoeren, in de handel brengen en gebruiken van chemische stoffen waar bedrijven zich aan moeten houden, lag lange tijd zwaar onder vuur. Nu lijkt de verordening definitief aanvaard. Zoals alle wetgeving is ze echter nog vatbaar voor verbetering. Hoe denkt men erover in Europa, 10 jaar na de inwerkingtreding van REACH? En hoe staat België, die op de zesde plaats binnen de EU staat voor het aantal geregistreerde stoffen, hier tegenover? 

Chemische industrie: goede punten over welzijn op het werk

Het imago van de chemische industrie wordt gekenmerkt door zware arbeidsongevallen, een belangrijke uitstoot van diverse gassen en een hoge energieconsumptie. Om dit imago te bestrijden, werd een wereldwijde campagne opgezet onder de naam Responsible Care. Het is in dit kader dat Essenscia, de Belgische federatie van de chemische industrie, elke twee jaar, een duurzaamheidsrapport publiceert. Het vijfde rapport van de reeks is recent verschenen. 

Campagne EU-OSHA: “Gezonde werkplekken, Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!”

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) organiseert iedere twee jaar een campagne in het kader van gezonde werkplekken. In het voorjaar van 2018 zal de nieuwe campagne van het agentschap – “Gezonde werkplekken, Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!” – gelanceerd worden.

Isocyanaten: tijd voor een overzicht van de problematiek

Een isocyanaat is een scheikundige stof met talrijke toepassingen in de maaknijverheid en de bouwsector. Ook door doe-het-zelvers wordt het frequent gebruikt, al beseft niet iedereen dat. Isocyanaten kunnen gezondheidseffecten zoals irritatie van de huid, ogen en luchtwegen veroorzaken.

Chemische agentia: publieke raadpleging voor aanpassing grenswaarden

De grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling voor de chemische agentia zijn vastgelegd door het KB Chemische agentia. Deze grenswaarden worden regelmatig aangepast aan nieuwe wetenschappelijke inzichten om de bescherming van de werknemers verder te verbeteren. De aanpassing van de grenswaarden gebeurt in fasen waarbij ook een publieke raadpleging georganiseerd wordt om de technische en economische haalbaarheid na te gaan. 

Chemische agentia: publieke raadpleging voor aanpassing grenswaarden

De grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling voor de chemische agentia zijn opgenomen in de bijlage I. A van het Koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk (BS van 14 maart 2002). Vooraleer de lijst aan te passen, wordt er een publieke raadpleging gehouden.

 

Ophoping van benzinedampen in een werkput

Op 5 juli 2016 kwam in Montréal een monteur om het leven bij een arbeidsongeval. Het incident deed zich voor toen hij een bezinepomp van een bestelwagen repareerde. Door de ophoping van benzinedampen was er in de werkput een brandbare atmosfeer ontstaan.

Veiligheidsafstanden bij incidenten

Wanneer we over veiligheidsafstanden spreken, bedoelen we vaak de minimumafstanden in het kader van ergens tegen stoten, het gevaar voor amputatie of het naar binnen worden getrokken van lichaamsdelen. Maar veiligheidsafstanden zijn evenzeer een belangrijke materie wanneer het gaat over de bescherming tegen de gevolgen van brand en explosie.