Artikel

Honderdste verjaardag van de eerste gasaanval in de geschiedenis

Honderd jaar geleden vond in België de allereerste gifgasaanval plaats. Tijdens de tweede slag om Ieper, op 22 april 1915, beslisten de Duitsers gifgas in te zetten – een wapen dat nochtans verboden was door het Verdrag van Genève van 1864 – om de vijand uit de loopgraven te jagen. Die keuze zou grote gevolgen hebben. Ook in domeinen waar je het niet zou verwachten.

Emissie van chloor door elektriciteitsuitval

Een blikseminslag op een hoogspanningslijn heeft er voor gezorgd dat de elektriciteit in een Seveso-inrichting volledig wegviel. Door omstandigheden functioneerden ook een aantal noodstroomvoorzieningen niet. Gevolg: er kwam chloor vrij uit de installatie. Er vielen gelukkig geen gewonden, maar het bedrijf heeft een aantal belangrijke lessen getrokken uit het incident.

Verhogen snijvloeistoffen het risico op kanker?

Meer dan 20 wetenschappelijke studies leggen een verband tussen metaalbewerking en een verhoogd risico op blaaskanker. Men vermoedt dat snijvloeistoffen de boosdoener zijn, maar er zijn nog niet veel epidemiologische gegevens beschikbaar. Een nieuwe Amerikaanse studie versterkt dat vermoeden.

Belgische regels voor drukapparatuur aangepast aan CLP

In navolging van de Europese regels is ook de Belgische wetgeving rond het op de markt brengen van drukapparatuur aangepast aan de Europese verordening (1272/2008) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen (CLP).

Veiligheidsinformatiebladen: essentiële informatie om veilig te werken met gevaarlijke stoffen

De REACH-verordening heeft enkele wijzigingen aangebracht aan de veiligheidsinformatiebladen (SDS). Vanaf 1 juni 2015 is het aanleveren van deze nieuwe (SDS) verplicht voor stoffen en mengsels. Wat moet je als downstreamgebruiker weten over het opstellen en lezen van deze veiligheidsinformatiebladen?

Voorbeelden van etiketten volgens CLP

Vanaf 1 juni 2015 moeten ook alle mengsels met de nieuwe CLP-etiketten op de markt gebracht worden. Dit betekent dat de nieuwe etiketten steeds vaker zullen opduiken op producten die gebruikt worden op de werkvloer en thuis. Een overzicht van de belangrijkste voorschriften.

ECHA neemt CMR’s in het vizier

Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (EU ECHA) heeft recent een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat er op de Europese markt 5.675 stoffen circuleren die in het kader van de CLP-verordening geëtiketteerd en verpakt werden als kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch (CMR). Het rapport vermeldt tegelijk dat er slechts 1.169 CMR-stoffen geregistreerd werden in het kader van de REACH-procedure. Hoe kan dit? 

Verschillen in blootstelling aan risico’s tussen mannen en vrouwen

Canadese onderzoekers van het IRSST hebben een studie uitgevoerd over de verschillen in beroepsmatige blootstelling aan chemische en fysische agentia tussen mannen en vrouwen. Wanneer er uitgesproken verschillen bestaan, zijn die in de overgrote meerderheid van de gevallen te verklaren door een verschil in functie, ook binnen eenzelfde beroepsgroep. Voor amper 3,1% van de verschillen tussen beide geslachten kan geen logische verklaring worden gevonden. 

Aanbevelingen voor het instellen van alarmen voor gasdetectie

Gasdetectors voor het detecteren van giftig gas of een tekort aan zuurstof worden in heel wat werkomstandigheden gebruikt om werknemers te waarschuwen voor mogelijk gevaarlijke blootstellingen. Veelal maken deze alarmsystemen gebruik van standaardinstellingen. De Britse Health and Safety Executive (HSE) ging na met welke factoren rekening gehouden moet worden bij het instellen van de alarmen en geeft aanbevelingen.

Het nut van biomonitoring

Bij biomonitoring, of het opsporen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen via klinische tests, moet men met verschillende zaken rekening houden. Daarbij mag men het menselijk aspect niet uit het oog verliezen wanneer men beslist of men biomonitoring toepast of niet. Steven De Vriese, arbeidsgeneesheer bij Securex, licht de complexiteit van biomonitoring toe.