Artikel

Vuur uit, gevaar voorbij ?

Bij brand komt een breed scala aan stoffen vrij. Dat kunnen zowel onverbrande producten zijn, bijvoorbeeld organische vloeistoffen die door de hitte van de brand verdampen en zich in gasvorm met de rookpluim mee verspreiden, als reactieproducten, zoals koolmonoxide, roetdeeltjes en PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) die ontstaan in het brandproces. De groep reactieproducten vormt meestal de meerderheid. 

Is branddetectie verplicht in stookruimtes of technische lokalen?

Of branddetectie verplicht is in stookruimtes of technische lokalen hangt af van het soort gebouw en de functie ervan. Om deze vraag te beantwoorden, moet men niet enkel rekening houden met het KB Basisnormen voor de preventie van brand, maar ook met de bepalingen uit de Codex welzijn op het werk over brandpreventie op de arbeidsplaatsen..

Rookluiken in een productieomgeving: reglementering

Rookevacuatie bij brand is verplicht in alle nieuwe industriegebouwen of nieuwe uitbreidingen. Wie rookluiken moet installeren dient rekening te houden met strenge criteria.

50 jaar geleden: tankwagen met 47.000 liter vloeibaar gas ontploft in Martelange

Deze ramp gebeurde op 21 augustus 1967. Na de brand in de Innovation (waarbij 323 doden te betreuren vielen), was dit de grootste Belgische tragedie van dat jaar.

Brandveiligheid voor een draaideur aan de ingang van gebouw: regels en eisen

De wetgeving vertelt weinig over de eisen die moeten gesteld worden aan de buitendeuren van ondernemingsgebouwen. Dit artikel geeft aan hoe het in de praktijk aangepakt kan worden.

De brand in de Brusselse Innovation in 1967 en de gevolgen voor de regelgeving

De brand in de Brusselse Innovation in 1967 kostte het leven aan 251 mensen. Er bleef lang onduidelijkheid over de oorzaak van de brand, maar de nood aan betere brandpreventie was onmiddellijk duidelijk. Dat leidde in 1972 tot het ontstaan van het bekende ARAB-artikel 52 over brandbescherming in ondernemingen. Later zijn de bepalingen over de organisatie van de brandpreventie ingeschreven in de Codex welzijn op het werk. 

Interventie bij asbestincidenten

Asbest is nog aanwezig in sommige gebouwen of installaties. Bij een incident kan de asbest vrijkomen en zo extra risico's inhouden voor de hulpverleners en omwonenden. De aanpak van asbestincidenten vergt daarom extra beschermingsmaatregelen en een goede coördinatie tussen de betrokken hulpverleningsdiensten.

 

Ophoping van benzinedampen in een werkput

Op 5 juli 2016 kwam in Montréal een monteur om het leven bij een arbeidsongeval. Het incident deed zich voor toen hij een bezinepomp van een bestelwagen repareerde. Door de ophoping van benzinedampen was er in de werkput een brandbare atmosfeer ontstaan.

Slecht geplande laswerken: dodelijke ontploffing

In Canada kwam een lasser om het leven bij een explosie tijdens laswerken in een tankwagen. In haar onderzoek wijst de Canadese autoriteit die verantwoordelijk is voor de veiligheid en gezondheid op het werk (CNESST* ) op verschillende lacunes in de planning van laswerken in besloten ruimten.

 

* De CNESST is ontstaan uit de samensmelting van de Commission des normes du travail (CNT), de Commission de l'équité salariale (CES) en de Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST) op 1 januari 2016. 

Risico’s beheren op bedrijventerrein chemische bedrijven

Chemelot is een industrieterrein voor chemische productiebedrijven en een Research & Developmentpark vlak over de grens met Nederland. De zogenaamde ‘chemiecluster’ heeft vele voordelen. Maar wat met de veiligheid met zo veel Sevesobedrijven zo dicht bij elkaar? Preventieadviseur-in-opleiding Ilona Verblakt* interviewde Klaas Bos, woordvoerder van Chemelot.