Wetgeving

Elektronische registratie bouwwerven: krachtlijnen en verplichtingen

De elektronische registratie op bouwwerven is geregeld op basis van een wet die de wettelijke verplichtingen in de wet welzijn heeft ingeschreven en een KB dat de uitvoering regelt.

EU – Prestatieverklaringen voor bouwproducten worden in de toekomst via een online platform toegankelijk

Sinds 1 juli 2013 is de verordening over bouwproducten volledig van toepassing in de EU. Een van de verplichtingen van de verordening behelst het opmaken van een prestatieverklaring voor elk bouwproduct dat op de markt gebracht wordt. Een nieuwe uitvoeringsverordening maakt het mogelijk om de prestatieverklaringen ter beschikking te stellen via een online platform.

Wijzigingen KB tijdelijke of mobiele bouwplaatsen door de reglementering overheidsopdrachten

De artikelen 29 en 30 van het KB betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd door het KB van 15 juli 2011 (plaatsing overheidsopdrachten). Deze wijzigingen traden in werking op 1 juli 2013 (KB van 2 juni 2013).

Veilig werken op hoogte: wetgeving

Over werken op hoogte zijn er verscheidene regelgevende bepalingen. De belangrijkste zijn samengebracht in de Codex welzijn op het werk, Boek IV Arbeidsmiddelen, Titel 5 Het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Een overzicht.

Selectie van Eurocodes voor de berekening van de brandweerstand van bouwelementen

Op 11 juni 2013 verscheen het Ministerieel besluit van 17 mei 2013 betreffende het gebruik van de Eurocodes als berekeningsmethode voor de brandweerstand van bouwelementen. Het MB bepaalt welke Eurocodes gebruikt kunnen worden om de brandweerstand van bouwelementen te bepalen.

Aanwezigheidsregistratie op bouwwerven?

Begin juni heeft de federale regering een voorontwerp van wet goedgekeurd over de elektronische registratie van de aanwezigen op bouwwerven. Die maatregel moet niet alleen fraude tegengaan, maar ook de veiligheid op de werven verhogen. Daarom wijzigt de maatregel de wetgeving rond welzijn op het werk.

Wet over elektronische aanwezigheidsregistratie op bouwwerven

Op 31 december 2012 is de wet van 27 december 2012 tot invoering van de elektronische registratie van aanwezigheden op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen in het staatsblad gepubliceerd. Het wetsontwerp was reeds op 20 november 2012 door de commissie voor sociale zaken goedgekeurd.

Opmerking: deze bepalingen zijn echter nooit in werking getreden. Ondertussen zijn deze bepalingen weer opgeheven en vervangen door de  en werd vervangen door de wet van 8 december 2013 tot wijziging van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot aanpassing van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die betrekking hebben op de voorafgaande aangifte en op de registratie van aanwezigheden voor wat de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen betreft (BS 20 december 2013) (meer).

Certificatie coördinatoren wordt herzien

Bepaalde veiligheids- en gezondheidscoördinatoren moeten zich verplicht laten certificeren. De deadline daarvoor werd vastgelegd op 1 april 2010, maar de uitvoeringsregeling die de praktische zaken moet regelen, is nog steeds niet verschenen. Dat leidt tot vraagtekens bij de betrokken partijen.

Op de markt brengen van bouwproducten

Op 4 april 2011 verscheen de verordening tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten op Europees niveau in het Europees Publicatieblad. Deze verordening versterkt de verplichtingen om rekening te houden met de veiligheids– en gezondheidsaspecten bij het gebruik van bouwproducten gedurende hun volledige levenscyclus.

Kennisgeving van graafwerken

Voor aannemers is het niet altijd makkelijk om te weten te komen welke leidingen zich in de ondergrond bevinden. Het raadplegen en melden van de werken bij het centrale meldpunt (Klim.be en klip.be) biedt hiervoor ondersteuning. 

: Bouw