Wetgeving

De bouwproductenverordening en het op de markt brengen van elektrische kabels

Elektrische kabels of leidingen die in gebouwen verwerkt worden, vallen onder de bouwproductenverordening. Als gevolg daarvan worden deze kabels sinds juni 2016 voor hun brandgedrag ingedeeld op basis van EN 50575. Ook het Algemeen Reglement voor de Elektrische Installaties (AREI, art. 104) moet hieraan aangepast worden.

Brandwerende deuren: normen en plaatsing

Brandwerende deuren zijn een absolute noodzaak voor een veilige evacuatie van een brandend gebouw. In het kader van de bouwproductenverordening zijn een aantal normen opgelegd om de brandweerstand van deze deuren te verzekeren. Daarnaast is een correcte plaatsing van deze deuren nodig om geen afbreuk te doen aan de brandweerstand.  

Wet Detachering van werknemers: samen tegen sociale dumping

De Wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers treedt in werking  op 30 december 2016. Deze wet zet de richtlijn 2014/67/EU van 15 mei 2014 inzake de handhaving van richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers om in het Belgische arbeidsrecht. De wet kadert in de strijd tegen sociale dumping en oneerlijke concurrentie.

Toepassing uitzondering in artikel 30 KB TMB voor overheidsopdrachten

Artikel 30 bepaalt dat elke opdrachtgever verplicht is om een veiligheids- en gezondheidsplan toe te voegen aan het bijzonder bestek, de prijsaanvraag of de contractuele documenten. Er is echter een uitzondering voorzien voor aanbestedende overheden, maar uit de praktijk blijkt dat heel wat overheden geen gebruik maken van de voorziene afwijking.

Drempel voor elektronische aanwezigheidsregistraties op bouwwerven verlaagd

Op 19 februari 2016 verscheen een KB dat ervoor zorgt dat meer tijdelijke of mobiele bouwplaatsen een systeem voor elektronische aanwezigheidsregistratie zullen moeten gebruiken. De regels zijn op 1 maart 2016 in werking getreden. 

Bouwnormen inzake brandveiligheid: basiselementen

De reglementering inzake brandveiligheid als geheel is complex. Ze omvat veel domeinen en valt onder drie wetgevende niveaus: het federale, het gewestelijk en het gemeenschapsniveau vaardigen voorschriften uit op basis van hun respectieve bevoegdheden. Een overzicht.

Verzwakkingen in brandwerende wanden

Brandwerende wanden in gebouwen kunnen hun doeltreffendheid verliezen door openingen zoals voor deuren, leidingen, kabels,… Hoe kunnen we deze verzwakkingen in de compartimentering herkennen en voorkomen?

Bouwproducten: milieuboodschap en milieuproductverklaring

Een KB over het aanbrengen van milieuboodschappen reikt een kader aan voor het meegeven van milieu-informatie met bouwproducten. Het systeem sluit aan bij de bepalingen van de Europese verordening over het op de markt brengen van bouwproducten.  

Elektronische registratie bouwwerven: krachtlijnen en verplichtingen

De elektronische registratie op bouwwerven is geregeld op basis van een wet die de wettelijke verplichtingen in de wet welzijn heeft ingeschreven en een KB dat de uitvoering regelt.

EU – Prestatieverklaringen voor bouwproducten worden in de toekomst via een online platform toegankelijk

Sinds 1 juli 2013 is de verordening over bouwproducten volledig van toepassing in de EU. Een van de verplichtingen van de verordening behelst het opmaken van een prestatieverklaring voor elk bouwproduct dat op de markt gebracht wordt. Een nieuwe uitvoeringsverordening maakt het mogelijk om de prestatieverklaringen ter beschikking te stellen via een online platform.