Artikel

Koolstofmonoxide: verraderlijk en gevaarlijk

Koolstofmonoxide (CO) is een kleurloos, smaakloos en reukloos gas. Het is niet irriterend, waardoor inademing van schadelijke en zelfs dodelijke hoeveelheden onopgemerkt kan gebeuren. CO veroorzaakt nog vaak ongevallen. Welke preventiemaatregelen moet men nemen?  

Veiligheid voor machinisten van torenkranen

Voor hijswerkzaamheden van langere duur gebruikt men op werven vaak vast opgestelde torenkranen. In onderstaande case gaat het mis met de torenkraanmachinist. Wat zijn de wettelijke bepalingen en welke maatregelen kan men treffen?

Veiligheidscriteria voor constructieve betonelementen

Constructieve betonelementen worden veel gebruikt in o.a. industriebouw. Beton is en blijft een natuurproduct en is dus onderhevig aan krachten (horizontale, verticale en dwarskrachten). Iedere breuk kan leiden tot gevaarlijkesituaties. Dit artikel geeft een overzicht van de veiligheidscriteria tijdens de verschillende fasen waarin er met de elementen gewerkt wordt.
: Bouw

Snelwissels voor bouwmachines: voorzichtigheid is geboden!

Snelwissels voor graafmachines laten bestuurders toe om zelf verschillende onderdelen en hulpstukken te verwisselen. Maar de vergrendeling van bepaalde snelwisselsystemen brengt zo veel veiligheidsproblemen mee dat de Zwitserse ongevallenverzekeraar Suva de verkoop van meerdere modellen sinds 1 januari 2016 heeft verboden. Wat is het probleem? Waarop moet men letten?

Zorgen nieuwe technieken in de bouw voor minder ongevallen?

De bouwsector is berucht om zijn hoog aantal arbeidsongevallen en beroepsgebonden aandoeningen. Maar, zoals dit in vele sectoren het geval is, laat de technologische evolutie vermoeden dat ook op bouwplaatsen de arbeidsomstandigheden zullen verbeteren.
: Bouw

Opinie: Hoe definiëren we een “zwaar beroep”?

Er is in de schoot van de regering een consensus gegroeid: de reguliere pensioenleeftijd wordt stapsgewijs opgetrokken tot 67 jaar, zoals dat al een hele tijd in Nederland en in de Scandinavische landen de praktijk is. Er wordt slechts één uitzondering voorzien: voor zogenaamd zware beroepen blijft een vervroegde opruststelling toegelaten. Het voorbije jaar hebben de sociale partners dan ook erg veel energie gestoken in het aflijnen van wat mag verstaan worden onder een zwaar beroep. Daarover werd nog geen consensus gevonden.

Cabines van grondverzetmachine in overdruk: zin of onzin?

Bouwplaatsmachines (mechanische schoppen, bulldozers, grondverzetmachines met een hijsfunctie…) zijn zware machines. De operatoren moeten opletten  voor lichaamstrillingen en  belastingen van de wervelkolom. Maar dat zijn niet de enige risico’s.

Aparte regels voor sociale voorzieningen op bouwplaatsen

De sociale partners van de bouwsector hebben op 10 maart 2016 een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) gesloten over de sociale voorzieningen op bouwplaatsen. Deze cao is geïnspireerd door het KB van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden.  

Studie 2015 over absenteïsme in Frankrijk

Volgens een in 2015 uitgevoerde studie waren de Franse werknemers gemiddeld 16,6 dagen per jaar afwezig op het werk, wat overeenstemt met een afwezigheidsgraad van 4,55%. Dat percentage blijft laatste jaren vrij stabiel. Na een lichte verbetering in 2013 en 2014, behaalden we in 2015 opnieuw het niveau van 2012. De studie werd uitgevoerd in 26.230 bedrijven die in totaal meer dan 960.000 werknemers tellen.  

Actualisering van het Sociaal Strafwetboek: bepalingen inzake tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

De aanpassingen die werden aangebracht aan het Sociaal Strafwetboek door de wet van 29 februari 2016 hebben ook betrekking op de inbreuken bij tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.