Onderzoek

De coronacrisis, een springplank voor welzijn op het werk

2020 was voor de preventiediensten een periode vol nieuwe situaties, met een snel wijzigende regelgeving en een groeiende verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welzijn van medewerkers, leveranciers en bezoekers. De Universiteit Antwerpen en TU Delft zetten een studie over het onderwerp op, geleid door onderzoekster Karolien van Nunen. De resultaten ervan werden gepubliceerd ter gelegenheid van de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk, die plaatsvond op 28 april 2021.

Werken in de detailhandel: geen verhoogd risico op besmetting met het SARS-CoV-2-virus

Werknemers in de detailhandel lopen geen verhoogd risico op besmetting met het SARS-CoV-2-virus. Tot die conclusie komt een studie uitgevoerd door de Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) en de Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA).

Thanatopraxie: blootstelling aan bio-aerosols en gezondheidsrisico’s

In de uitvaartsector houdt thanatopraxie een hoog infectierisico in, aangezien ziektekiemen niet onmiddellijk na het overlijden verdwijnen. Onderzoekers van het Canadese Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) analyseerden de blootstelling van thanatopracteurs aan bio-aerosols.

Rioolarbeiders blootgesteld aan een chemische cocktail

Uit een meetcampagne uitgevoerd door het Franse voedselveiligheidsagentschap Anses onder de rioolwerkers van de stad Parijs, blijkt dat zij worden blootgesteld aan carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen. De studie brengt eveneens de risicovolste taken in kaart. In de meeste situaties liggen de geregistreerde concentraties onder de grenswaarden voor blootstelling. Maar ten gevolge van de gelijktijdige blootstelling aan verschillende chemische samenstellingen kan men niet verzekeren dat de impact op de gezondheid nihil is.

Biologische agentia met preventie bestrijden

Bacteriën, schimmels, virussen en parasieten zijn overal aanwezig in onze leefomgeving. Soms kan blootstelling aan deze biologische agentia tot gezondheidsklachten leiden. Bij bepaalde groepen werknemers is blootstelling een reëel risico. De Nederlandse Gezondheidsraad ging na in hoeverre het mogelijk is een veilige norm vast te stellen voor verschillende soorten biologische agentia.

Sectoraal onderzoek naar de blootstelling van Franse werknemers aan chemische en biologische risico’s

Volgens het laatste Sumer-onderzoek (“Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels” - medisch toezicht op de blootstelling aan beroepsrisico’s), wordt één op drie Franse werknemers blootgesteld aan ten minste één chemisch product bij de uitoefening van de beroepsactiviteit. De bouwsector, de openbare ziekenhuizen, de industrie en de landbouw zijn de sectoren met de grootste blootstelling.

Blootstelling van de huid aan biologische, fysische en chemische risico’s

Het wijdverbreide gebruik van en de blootstelling van werknemers aan chemische agentia zorgde de laatste jaren voor een toename van huidaandoeningen. Om de risicofactoren en bestaande methoden in kaart te brengen, onderzocht het Risk Observatory van het Europees Agentschap hoe het staat met de erkenning, de evaluatie en de preventie van de blootstelling aan chemische, fysische (1) en biologische agentia in de Europese Unie.

Nationale studie van de niet-rapportering van accidentele bloedcontacten in de Belgische ziekenhuizen

In mei 2003 startte het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) een programma voor de nationale surveillance van accidentele bloedcontacten (ABC). Vier jaar later begon het WIV met een studie van de niet-rapportering in de ziekenhuizen die hadden deelgenomen aan de nationale surveillance van ABC. Er zijn veel prik- en spatongevallen in de ziekenhuizen, maar ze worden zelden gerapporteerd. Hoe komt dit? Het WIV probeerde hierop een antwoord te vinden via een vragenlijst.

Biologische risico’s in Europa

De Franse instelling Eurogip publiceerde onlangs een enquêterapport over biologische risico’s waarmee werknemers in Europa te maken kunnen krijgen. Uit het onderzoek, dat gevoerd werd door bevoegde instellingen in verschillende Europese landen, blijkt dat steeds meer personen in het kader van hun werk en in zeer uiteenlopende sectoren aan biologisch risico zijn blootgesteld. Ook al is dit risico alomtegenwoordig in de werkomgeving, het blijft een onbekende en wordt vaak onderschat. PreventActua geeft een samenvatting van de enquête.

Het belang van de aangifte van accidenteel bloedcontact

Er zijn nog steeds veel verpleegkundigen die prikongevallen niet aangeven. De gevolgen kunnen niettemin ernstig zijn. PreventActua gaat dieper in op deze puntige kwestie…