Actueel

VK: gevolgen van Brexit voor het welzijn op het werk?

Groot-Brittannië heeft een stevige reputatie opgebouwd op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk. Het aantal arbeidsongevallen ligt er een stuk lager dan het Europese gemiddelde en de Britse Health and Safety Executive (HSE, de overheidsinstantie die deze problematiek beheert) geniet wereldwijd een solide reputatie. Maar wat staat er te gebeuren wanneer het land de Europese Unie verlaat?

De Europese Arbeidsautoriteit

De Europese Arbeidsautoriteit, opgericht door de Europese Unie, wordt ingezet bij de handhaving van de Europese regels inzake werk en sociale zekerheid.

Verdeling van jodiumtabletten: taak van de werkgever?

De maatregelen in het kader van de noodplanning rond nucleaire sites zijn afhankelijk van de vastgelegde noodplanningszones. Eén van de maatregelen uit de noodplanning is het ter beschikking stellen van jodiumtabletten in 'collectiviteiten', zoals scholen, sportcentra maar ook bedrijven. De bewaring en de verdeling van de tabletten behoort in dat geval tot de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Pilootproject: begeleiding op maat bij burn-out

In november 2018 zal voor een duizendtal werknemers uit de ziekenhuis- en banksector, die met een burn-out kampen of in de gevarenzone verkeren, een pilootproject van start gaan. Zij zullen de kans krijgen een begeleidingstraject op maat te volgen.

Ambtenaren belast met het toezicht welzijn op het werk bij Defensie

Een KB van 22 februari 2018 wijzigt diverse koninklijke besluiten in het kader van het toezicht op het welzijn op het werk in de schoot van het ministerie van Landsverdediging. 

Een Europese arbeidsinspectie?

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, stelt voor om een  supranationale organisatie in het leven te roepen die zal toezien op de naleving van de arbeidswetgeving in de lidstaten. In 2018 zal een gedetailleerd voorstel worden ingediend.

Welzijn op het werk: Belgische nationale strategie 2016-2020

De Belgische nationale strategie voor welzijn op het werk werd voorgesteld tijdens de Europese week voor veiligheid en gezondheid (van 24 tot 28 oktober). Het is de uitvoering in België van het strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020.

Belgisch nationaal profiel gepubliceerd

Recent publiceerde de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg het ‘Belgisch nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk’. Waar gaat het over? 

16 bedrijven samen voor een betere work/life balance

In Frankrijk hebben 16 grote ondernemingen een charter ondertekend met 15 afspraken voor een beter evenwicht tussen werk en privé. Dit charter is er gekomen op initiatief van de minister voor vrouwenrechten.

Implementatie van REACH in Nederland

In Nederland vonden verschillende inspecties plaats op de naleving van de REACH en CLP-regels. In 153 ondernemingen controleerden inspecteurs van de Voedsel en Waren Autoriteit en van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de implementatie van REACH. De controles waren erop gericht om na te gaan of de ondernemingen hun verplichtingen nakwamen. 34% van de onderzochte bedrijven waren downstreamgebruikers, 27% waren onder REACH importeurs en slechts 15% waren producenten.