Wetgeving

Omzetting van de Europese richtlijnen

Een overzicht van de richtlijnen in uitvoering van de kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid op het werk in Belgisch recht.

De administratieve geldboetes in het sociaal strafwetboek

De regels rond de administratieve geldboetes waren nog niet volledig vastgelegd in het kader van de wet van 30 juni 1971 (wet betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten). Daar is nu verandering in gekomen: het sociaal strafwetboek, dat grotendeels de bestaande procedure overnam, heeft de rechten van de verdediging verduidelijkt en de Directie van de administratieve geldboetes bevoegd gemaakt voor alle geschillen inzake administratieve geldboetes. 

Het Sociaal Strafwetboek: in werking vanaf 1 juli 2011

Het Sociaal Strafwetboek bundelt alle bepalingen uit het arbeidsrecht en de sociale zekerheid waarop de inbreuken bestraft worden met strafrechtelijke sancties. Dit strafwetboek treedt in voege op 1 juli 2011. Welke gevolgen heeft dit op het vlak van welzijn op het werk?

Laatste rechte lijn richting Sociaal Strafwetboek

In het Staatsblad van 1 juli 2010 verschenen de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal strafwetboek en de Wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het Sociaal strafrecht. Daarmee is de wettelijke basis voor het Sociaal Strafwetboek gelegd. Het zal ten laatste op 1 juli 2011 van kracht worden.

Sociaal Strafwetboek: voor binnenkort?

De Commissie voor Justitie en Sociale Aangelegenheden werkte de voorbije jaren aan een ontwerp voor een Sociaal Strafwetboek. Het ontwerp werd op 3 december 2009 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers aangenomen. Momenteel wordt het in de Senaat onderzocht. Het Sociaal Strafwetboek wil efficiëntere strafrechtelijke en administratieve sancties invoeren bij sociaalrechtelijke inbreuken en alle sancties samenvoegen tot een samenhangend en leesbaar geheel.

Kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid op het werk is 20 jaar oud

Op 12 juni 1989 werd door de Europese Unie de kaderrichtlijn goedgekeurd over veiligheid en gezondheid op het werk, met als doel een betere bescherming van de werknemers. Dit feit markeert een grote stap voorwaarts op sociaal gebied. Om het belang hiervan in te schatten moeten we even teruggaan in de geschiedenis, naar de beginjaren van de EU. Een kort overzicht van de geschiedenis van de veiligheid en de gezondheid op het werk in Europa.

Nationale strategie inzake Welzijn op het Werk: veiligheid op bouwwerven

Ter gelegenheid van de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk van 28 april heeft minister van Werk Joëlle Milquet enkele initiatieven voorgesteld in het kader van de Nationale strategie inzake Welzijn op het Werk. In de loop van de volgende maanden wordt gefocust op bouwwerven. Het aantal ongevallen in de bouwsector blijft immers erg hoog.

Internationale conventie over veiligheid en gezondheid op het werk

Tijdens de 95e Internationale Arbeidsconferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in Genève keurde een overweldigende meerderheid een conventie en een aanbeveling over veiligheid en gezondheid op het werk goed. De IAO wil hiermee een preventieve veiligheids- en gezondheidscultuur hoog op de nationale agenda’s krijgen.

Grote schoonmaak in Europese wetgeving

De Europese Commissie heeft een actieplan van drie jaar opgestart om de duizenden pagina’s tellende Europese wetgeving te vereenvoudigen. Wat is de bedoeling? Zal dit plan invloed hebben op de Europese regelgeving op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk?