Wetgeving

Hoe zit de nummering van de codex in elkaar?

De nummering van de artikelen uit de Codex welzijn op het werk volgt de logica van de opbouw van het wetboek. De hoofdstructuur van de codex bestaat uit 10 boeken, opgedeeld in titels. De artikelen zijn doorlopend genummerd per titel. Dus niet over de volledige codex en ook niet per boek. Deze wijze van nummering is analoog aan deze van het wetboek van economisch recht.

Codex welzijn op het werk - Waarom werd een volledig hoofdstuk gewijd aan definities?

Boek I, Titel 1, hoofdstuk III is volledig gewijd aan definities. Het voordeel om alle definities samen te brengen is ontegensprekelijk duidelijkheid en coherentie doorheen de volledige Codex welzijn op het werk. In de oude, officieuze, Codex was het noodzakelijk om definities steeds te herhalen in elk afzonderlijk koninklijk besluit.

Coördinatie van de Codex over het Welzijn op het Werk

De koning ondertekende de wettekst Codex over het welzijn op het werk op 28 april 2017, de werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. De codex brengt de verschillende besluiten uitgevaardigd in uitvoering van de welzijnswet van 4 augustus 1996 samen in één enkel wetboek. Dit wetboek is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 2 juni 2017.

Re-integratietraject in de praktijk

Het KB re-integratie beoogt de bevordering van de re-integratie van de werknemer die het overeengekomen werk niet kan uitoefenen. Aangezien deze nieuwe wetgeving vele vragen oproept, heeft Co-Prev, de vereniging van de externe diensten voor preventie en bescherming, beslist om de vragen en antwoorden samen op te nemen in een samenvattende FAQ.

Binnenkort een KB voor meer responsabilisering

Wat betreft de re-integratie van werknemers die langdurig ziek zijn geweest, kondigden minister van Sociale Zaken en minister van Werk in de ministerraad van 31 maart 2017 een ontwerp van koninklijk besluit aan ter responsabilisering van werkgevers, werknemers en artsen. Het is de bedoeling om mensen die de capaciteiten hebben om te werken, te motiveren om opnieuw aan de slag te gaan

Verhoging van de opdeciemen op geldboetes

Een aanpassing aan de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten leidde tot een verhoging van de geldboetes.

Toezicht op de naleving van de wetgeving welzijn op het werk

In een parlementaire vraag maakt volksvertegenwoordiger, Kattrin Jadin, zich zorgen over de opvolging van het niet naleven van welzijnsstandaarden in (kleine) Belgische ondernemingen. De Minister van Werk geeft in zijn antwoord toelichting bij de werking van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk.

 

Wijziging burgerlijke aansprakelijkheid werkgevers op til?

Recent diende Open VLD-kamerlid Sabien Lahaye-Battheu een wetsvoorstel in rond de burgerlijke aansprakelijkheid van werkgevers die de wettelijke bepalingen rond het welzijn van de werknemers zwaarwichtig overtreden. Het gaat echter niet om een echte uitbreiding van de aansprakelijkheid, maar wel om het dichten van een lacune in het bestaande systeem.

CAO Kapperssector verbindend verklaard

Een nieuw KB heeft de CAO van 25 januari 2012 voor de kapperssector verbindend verklaard. Dat betekent dat alle werkgevers uit de sector voortaan verplicht zijn om de inhoud van de CAO na te leven. 

In voorbereiding van een nieuwe Europese strategie voor veiligheid en gezondheid op het werk

Europees Commissaris László Andor heeft op 28 juni 2012 op een conferentie in Kopenhagen in het kader van het Deens voorzitterschap een balans opgemaakt van de Europese strategie veiligheid en gezondheid op het werk 2007-2012 en prioriteiten aangehaald voor de volgende strategie.