Wetgeving

Verhoging van de opdeciemen op geldboetes

Een aanpassing aan de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten leidde tot een verhoging van de geldboetes.

Toezicht op de naleving van de wetgeving welzijn op het werk

In een parlementaire vraag maakt volksvertegenwoordiger, Kattrin Jadin, zich zorgen over de opvolging van het niet naleven van welzijnsstandaarden in (kleine) Belgische ondernemingen. De Minister van Werk geeft in zijn antwoord toelichting bij de werking van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk.

 

Wijziging burgerlijke aansprakelijkheid werkgevers op til?

Recent diende Open VLD-kamerlid Sabien Lahaye-Battheu een wetsvoorstel in rond de burgerlijke aansprakelijkheid van werkgevers die de wettelijke bepalingen rond het welzijn van de werknemers zwaarwichtig overtreden. Het gaat echter niet om een echte uitbreiding van de aansprakelijkheid, maar wel om het dichten van een lacune in het bestaande systeem.

CAO Kapperssector verbindend verklaard

Een nieuw KB heeft de CAO van 25 januari 2012 voor de kapperssector verbindend verklaard. Dat betekent dat alle werkgevers uit de sector voortaan verplicht zijn om de inhoud van de CAO na te leven. 

In voorbereiding van een nieuwe Europese strategie voor veiligheid en gezondheid op het werk

Europees Commissaris László Andor heeft op 28 juni 2012 op een conferentie in Kopenhagen in het kader van het Deens voorzitterschap een balans opgemaakt van de Europese strategie veiligheid en gezondheid op het werk 2007-2012 en prioriteiten aangehaald voor de volgende strategie.

Omzetting van de Europese richtlijnen

Een overzicht van de richtlijnen in uitvoering van de kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid op het werk in Belgisch recht.

De administratieve geldboetes in het sociaal strafwetboek

De regels rond de administratieve geldboetes waren nog niet volledig vastgelegd in het kader van de wet van 30 juni 1971 (wet betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten). Daar is nu verandering in gekomen: het sociaal strafwetboek, dat grotendeels de bestaande procedure overnam, heeft de rechten van de verdediging verduidelijkt en de Directie van de administratieve geldboetes bevoegd gemaakt voor alle geschillen inzake administratieve geldboetes. 

Het Sociaal Strafwetboek: in werking vanaf 1 juli 2011

Het Sociaal Strafwetboek bundelt alle bepalingen uit het arbeidsrecht en de sociale zekerheid waarop de inbreuken bestraft worden met strafrechtelijke sancties. Dit strafwetboek treedt in voege op 1 juli 2011. Welke gevolgen heeft dit op het vlak van welzijn op het werk?

Laatste rechte lijn richting Sociaal Strafwetboek

In het Staatsblad van 1 juli 2010 verschenen de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal strafwetboek en de Wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het Sociaal strafrecht. Daarmee is de wettelijke basis voor het Sociaal Strafwetboek gelegd. Het zal ten laatste op 1 juli 2011 van kracht worden.

Sociaal Strafwetboek: voor binnenkort?

De Commissie voor Justitie en Sociale Aangelegenheden werkte de voorbije jaren aan een ontwerp voor een Sociaal Strafwetboek. Het ontwerp werd op 3 december 2009 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers aangenomen. Momenteel wordt het in de Senaat onderzocht. Het Sociaal Strafwetboek wil efficiëntere strafrechtelijke en administratieve sancties invoeren bij sociaalrechtelijke inbreuken en alle sancties samenvoegen tot een samenhangend en leesbaar geheel.