Wetgeving

Specifieke verplichtingen voor nanovormen opgenomen in de REACH-verordening

Op 4 december 2018 verscheen een wijzigingsverordening voor de REACH-verordening (1907/2006). Door deze wijziging worden er specifieke informatieverplichtingen opgelegd voor de registratie van ‘nanovormen’.

Lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia: nieuwe versie

Het KB van 2 september 2018, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2018, voert een nieuwe versie in van de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia (bijlage VI.1-1 A).

Bisfenol A erkend als hormoonontregelaar

Bisfenol A (BPA) werd, in het kader van de Europese verordening REACH, geïdentificeerd als zeer zorgwekkende stof als gevolg van de hormoonontregelende eigenschappen ervan. Deze categorisering vloeit voort uit een voorstel ingediend door Frankrijk, dat erg actief is in het BPA-dossier. 

EU: voorstel richtlijn om zeevarenden beter te beschermen

De Europese Commissie heeft een voorstel voor een richtlijn goedgekeurd om rechten op compensatie voor zeevarenden aan boord van schepen onder EU-vlag, te versterken. Het voorstel verbetert de mechanismen voor compensatie in geval van achterlating in buitenlandse havens of bij overlijden of langdurige arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval, beroepsziekte of beroepsrisico.

Codex welzijn op het werk: geheugensteuntje voor de preventieadviseur

Adviezen schrijven is een belangrijk onderdeel van het takenpakket van de preventieadviseur. Vaak wordt in dergelijke adviezen verwezen naar de regelgeving. Met het verschijnen van de gecoördineerde versie van de codex welzijn op het werk in 2017, was dat ineens weer wennen. Gedaan met verwijzingen in de zin van "Volgens het KB Beleid …".
 

Hoe zit de nummering van de codex in elkaar?

De nummering van de artikelen uit de Codex welzijn op het werk volgt de logica van de opbouw van het wetboek. De hoofdstructuur van de codex bestaat uit 10 boeken, opgedeeld in titels. De artikelen zijn doorlopend genummerd per titel. Dus niet over de volledige codex en ook niet per boek. Deze wijze van nummering is analoog aan deze van het wetboek van economisch recht.

Codex welzijn op het werk - Waarom werd een volledig hoofdstuk gewijd aan definities?

Boek I, Titel 1, hoofdstuk III is volledig gewijd aan definities. Het voordeel om alle definities samen te brengen is ontegensprekelijk duidelijkheid en coherentie doorheen de volledige Codex welzijn op het werk. In de oude, officieuze, Codex was het noodzakelijk om definities steeds te herhalen in elk afzonderlijk koninklijk besluit.

Coördinatie van de Codex over het Welzijn op het Werk

De koning ondertekende de wettekst Codex over het welzijn op het werk op 28 april 2017, de werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. De codex brengt de verschillende besluiten uitgevaardigd in uitvoering van de welzijnswet van 4 augustus 1996 samen in één enkel wetboek. Dit wetboek is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 2 juni 2017.

Re-integratietraject in de praktijk

Het KB re-integratie beoogt de bevordering van de re-integratie van de werknemer die het overeengekomen werk niet kan uitoefenen. Aangezien deze nieuwe wetgeving vele vragen oproept, heeft Co-Prev, de vereniging van de externe diensten voor preventie en bescherming, beslist om de vragen en antwoorden samen op te nemen in een samenvattende FAQ.

Binnenkort een KB voor meer responsabilisering

Wat betreft de re-integratie van werknemers die langdurig ziek zijn geweest, kondigden minister van Sociale Zaken en minister van Werk in de ministerraad van 31 maart 2017 een ontwerp van koninklijk besluit aan ter responsabilisering van werkgevers, werknemers en artsen. Het is de bedoeling om mensen die de capaciteiten hebben om te werken, te motiveren om opnieuw aan de slag te gaan