Onderzoek

De Kaderrichtlijn 89/391: interne vs. externe preventiedienst in de EU-lidstaten (deel 3)

In opdracht van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voerde Prevent een vergelijkende studie uit naar de wijze waarop een aantal Europese landen de belangrijkste onderdelen van de Kaderrichtlijn hebben ondergebracht in hun eigen reglementaire kader. Deze artikelenreeks is een exclusief initiatief van Prevent en verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de redactie.

Altijd en overal werken: effect op de arbeidswereld

Door nieuwe informatie- en communicatietechnologieën is het de dag van vandaag mogelijk om altijd en overal te werken. Maar wat zijn de effecten van telewerken en ICT-mobiel werk op de arbeidswereld? Om die vraag te beantwoorden, verzamelden de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) en Eurofound de resultaten van nationale onderzoeken uit 15 landen en van de Europese enquête over de arbeidsomstandigheden.

OSHA: werk voor vrouwen en professionele risico’s

Het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (OSHA) heeft een rapport online gezet over de nieuwe risico’s voor de veiligheid en gezondheid van vrouwen op het werk. Het rapport vertrekt van de veranderende arbeidsmarkt, voornamelijk door de economische crisis, en de impact daarvan op het werk van vrouwen. De tekst maakt een algemene stand van zaken en geeft aanbevelingen om meer rekening te houden met de specificiteiten van werk voor vrouwen op het vlak van risicopreventie.

Actieplan voor oudere werknemers: wat de Franse ervaringen ons kunnen leren

Sinds 2008 moeten Franse bedrijven een akkoord of actieplan opstellen voor het tewerkstellen van oudere werknemers. Bedrijven die dit niet doen, riskeren een boete. Het Franse initiatief vertoont qua aanpak een sterke gelijkenis met de Belgische cao nr. 104 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers in de onderneming. Interessant om na te gaan welke lessen getrokken kunnen worden uit de ervaringen in Frankrijk. 

Welzijn op het werk: naar een nieuwe nationale strategie?

In opdracht van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, voerde Prevent een onderzoek uit naar de nationale strategie inzake welzijn op het werk (2008-2012). Het rapport is openbaar gemaakt. Naast een evaluatie van de uitvoering van de strategie,  bevat dit rapport ook aanbevelingen. Een overzicht van de krachtlijnen van het rapport.

Strategie inzake preventie in Luxemburg

In de aanloop naar de ontwikkeling van een strategie inzake veilgheid en gezondheid in Luxemburg evalueerde Prevent het beleid en de activiteiten van de Arbeidsinspectie en de huidige samenwerkingsvormen met en tussen de partners inzake preventie.

Evaluatie van Europese richtlijnen inzake welzijn op het werk

In opdracht van de Europese Commissie ontwikkelde Prevent, in samenwerking met twee Duitse partners, KOOP en Infratest, een methodologie voor de evaluatie van Europese OSH richtlijnen, toepasbaar op alle lidstaten.

Evaluatie van de Belgische strategie inzake veiligheid en gezondheid 2008-2012

In opdracht van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg evalueerde Prevent de Nationale Strategie inzake welzijn op het werk 2008-2012.

Versterking van de samenwerking en de initiatieven rond mentale gezondheid

Een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat werd voorgesteld in januari 2013 analyseert hoe het Belgische systeem het probleem van de geestelijke gezondheid aanpakt in het kader van de re-integratie en het jobbehoud bij mensen met psychische stoornissen. Hoewel ons land een institutionele structuur heeft die goede perspectieven biedt om de problemen aan te pakken, blijft het huidige systeem tegelijk passief en reactief. De OESO spoort de werkgevers, arbeidsgeneesheren en andere betrokkenen aan om hun samenwerking te intensiveren en over te gaan tot een meer proactieve aanpak.

Hesapro

Prevent werkt als partner mee in een Europees LdV project rond kennisuitwisseling over veiligheid en gezondheid en de impact hiervan op de productiviteit (Health and Safety at Work and Productivity HesaPro).