Artikel

De sociale en economische richtlijnen

In de Europese regelgeving worden de veiligheid van werknemers en de veiligheid van producten er niet altijd samen behandeld. Algemeen kan gesteld worden dat regels rond de veiligheid van werknemers vastgelegd worden in zogenaamde ‘sociale’ richtlijnen. Regels over de veiligheid van producten liggen vervat in ‘economische’ richtlijnen.

Welke invloed hebben de EU-strategieën gehad op de veiligheid en gezondheid in België? (Deel 2)

De Europese actieprogramma’s en strategieën inzake veiligheid en gezondheid op het werk hebben ook de Belgische wetgeving fors beïnvloed. In drie artikels schetsen we een beeld van deze evolutie. De teksten zijn gebaseerd op een toespraak (1) van Christian Deneve, Directeur-Generaal Humanisering van de Arbeid (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg). In dit tweede deel behandelen we de publicatie van de kaderrichtlijn en van de bijzondere richtlijnen en hun omzetting in Belgisch recht.

Welke invloed hebben de EU-strategieën gehad op de veiligheid en gezondheid in België? (Deel 1)

De Europese actieprogramma’s en strategieën inzake veiligheid en gezondheid op het werk hebben ook de Belgische wetgeving fors beïnvloed. In drie artikels schetsen we een beeld van deze evolutie. De teksten zijn gebaseerd op een toespraak (1) van Christian Deneve, Directeur-Generaal Humanisering van de Arbeid (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg). In dit eerste deel komt de omzetting van de eerste richtlijnen in de Belgische wetgeving aan bod.

Preventie rendeert

"Preventie rendeert", dat is de conclusie van het onderzoek Benefits of Occupational Safety and Health uitgevoerd in opdracht van de Europese commissie. Het onderzoek bestond enerzijds uit een literatuurstudie en anderzijds uit een praktijkonderzoek. Tijdens het praktijkonderzoek werden de kosten van arbeidsongevallen en werkgerelateerde gezondheidsproblemen berekend en kosten-batenanalyses gemaakt van preventiemaatregelen.  

Minder regeltjes voor KMO's?

De Europese Commissie overweegt om in een aantal gevallen minder en/of andere wetgevende regels op te leggen aan KMO's. 

GlaxoSmithKline: Praktische opleidingen versnellen praktijkervaring

Het farmaceutisch bedrijf GlaxoSmithKline Belgium (GSK) telt heel wat werknemers. Het gevolg is een stijgende vraag naar veiligheidsopleidingen. Jean-Louis Baraté, preventieadviseur bij de IDPBW, trad op als coördinator van een werkgroep. Samen met die werkgroep ontwikkelde hij een opleidingscentrum waarin de specifieke productieomgeving werd nagebouwd. Dit initiatief leidde ertoe dat het bedrijf werd beloond met een selectie als goede praktijk door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in het kader van de Europese Campagne 2008-2009 voor risicobeoordeling.

Arboconvenanten: sectorale programma's voor preventie

Nederland heeft in 1999 een subsidieprogramma opgezet voor sectoren. Bedoeling van de convenanten was om het ziekteverzuim terug te dringen door de sectoren aan te zetten om maatregelen te nemen. De arboconvenanten gaan uit van het principe van co-financiering.

Bonuspunten voor preventie: de case van BG Fleischerei

In Duitsland zijn het de Berufsgenossenschaften (sectoraal georganiseerd) die instaan voor de arbeidsongevallenverzekering. De BG voor de vleessector heeft reeds verschillende jaren een systeem van premiedifferentiatie.

Financiële stimuli voor meer welzijn op het werk

Voor bedrijven is het zinvol om te investeren in welzijn op het werk. Er zijn zowel wettelijke, economische als ethische argumenten. Toch blijkt dat dit niet altijd voldoende is. De vraag rijst of financiële stimuli een zinvol instrument zijn om bedrijven aan te zetten om te investeren in welzijn op het werk.

Het ‘zero accident-model’: van fatalistisch denken naar het actief nastreven van een ideaal

In veel bedrijven gaat men nog steeds uit van de fatalistische houding dat ‘er altijd ongevallen geweest zijn en dat ze altijd zullen blijven bestaan’. Een visie die hier tegenin gaat is de ‘zero accident’-visie, waarbij men vertrekt van het standpunt dat alle ongevallen vermijdbaar zijn en dat men moet streven naar een onderneming zonder arbeidsongevallen. Markku Aaltonen (Finnish Institute for Occupational Health)(1) geeft in zijn bijdrage voor het Liber Amicorum ter ere van het tienjarig bestaan van Prevent verschillende voorbeelden van situaties waar het zero effect model met succes werd toegepast.