Artikel

Overdracht van personeelsleden van de FOD WASO naar de gewesten

In het Staatsblad van 3 april 2014 verschenen acht koninklijke besluiten tot overdracht van personeelsleden van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO), naar de Waalse Regering, de Vlaamse Regering en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Advies van het EESC over het Europees strategisch kader 2014-2020

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft recent een advies gepubliceerd over het nieuwe strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020. Hoewel het EESC een nieuwe strategie toejuicht, wijst het ook op het bestaan van enkele pijnpunten. 

Verenigd Koninkrijk: bedrijven in overtreding financieren inspectie

Sinds 1 oktober 2012 factureren de Britse arbeidsinspectiediensten hun prestaties aan de bedrijven waar inbreuken op de wetgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk werden vastgesteld. Het systeem, onder de naam FFI (Fee for Intervention), wil de kosten van de inspecties verschuiven van de gemeenschap naar de bedrijven die in overtreding zijn en zo meteen ook alle andere bedrijven aansporen om de regels na te leven. De effecten van dit systeem werden onlangs geëvalueerd. Welke lessen hebben de inspectiediensten hieruit getrokken?

Is de wet van 4 augustus 1996 volwassen geworden?

Luc Van Hamme, adviseur-generaal bij de FOD WASO, heeft de evolutie van de regelgeving bestudeerd, alsook de bijstellingen ervan in de loop der jaren. Hij wil het debat aanzwengelen door de gevolgen van de economische veranderingen op het welzijn op het werk in een historische context te plaatsen: Vanwaar komen we? Welke evoluties hebben de Belgische en Europese wetgeving reeds ondergaan? Met welke uitdagingen worden we geconfronteerd? Daarvoor heeft hij een antwoord gezocht op de vraag of de wet Welzijn (die onlangs haar 18de verjaardag vierde…) al dan niet volwassen is geworden.

Peeters concretiseert zijn beleid in beleidsnota

Nadat de nieuwe minister van werk Kris Peeters (CD&V) eerder al zijn beleidsverklaring publiceerde, is nu ook de beleidsnota vrijgegeven. Daarin wordt het beleid geconcretiseerd en worden een reeks maatregelen opgesomd. Opnieuw komen enkele zaken in verband met veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk aan bod. 

Beleidsverklaring Peeters trekt lijn door van Europese en federale beleidsplannen

Deze week stelt federaal minister van werk Kris Peeters (CD&V) zijn beleidsverklaring voor. En net als in de beleidsnota van Jean-Claude Juncker (Europa) en het federale regeerakkoord staat ook in Peeters’ beleidsverklaring één thema centraal: tewerkstelling.

Wereldcongres veiligheid en gezondheid op het werk

In Frankfurt liep van 24 tot 27 augustus 2014 het Wereldcongres over veiligheid en gezondheid op het werk 2014 (World Congress on Safety and Health at Work 2014). Het Congres stond in het teken van de zero-ongevallen visie en het belang van preventiecultuur.

Gezondheid en veiligheid op het werk: strategisch kader voor 2014-2020

De Europese Commissie heeft op 6 juni haar nieuw strategisch kader (2014-2020) voorgesteld voor wat betreft veiligheid en gezondheid. Dit nieuwe kader bevat de grote uitdagingen, de strategische doelen, de belangrijkste maatregelen en de instrumenten om die doelstellingen te verwezenlijken. Dit kader past in de “Europa 2020-strategie”.

Vijf aanbevelingen voor volgende regering

Academici van vijf grote Nederlandstalige en Franstalige universiteiten hebben de volgende regering een aantal concrete voorstellen gedaan om de bestaande structuren en hun werking nieuw leven in te blazen. Het gaat om vijf aanbevelingen in verband met veiligheid en gezondheid op het werk.

EU evalueert oude Strategie 2007 - 2012 en werkt aan opvolger

De Europese Commissie verzamelt momenteel de resultaten van de Europese Strategie over veiligheid en gezondheid op het werk 2007-2012 op basis van een raadpleging van alle betrokken partijen en een evaluatie. Op die manier hoopt Europa een beter inzicht te verkrijgen in de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk en antwoorden te vinden op de nieuwe uitdagingen.