Artikel

Verzekering tegen arbeidsongevallen: premieverhoging in zicht

Het vergoedingsstelsel voor de slachtoffers van arbeidsongevallen maakt deel uit van ons socialezekerheidssysteem, maar de uitkeringen werden toevertrouwd aan privéverzekeraars. Iedere Belgische onderneming betaalt hiervoor een jaarlijkse bijdrage aan de door haar in de arm genomen verzekeringsmaatschappij. Momenteel staan we voor een stevige premieverhoging, maar hoe komt dit?

De Kaderrichtlijn 89/391: hoe omgaan met arbeidsongevallen? Het Europese perspectief (deel 4)

In opdracht van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voerde Prevent een vergelijkende studie uit naar de wijze waarop een aantal Europese landen de belangrijkste onderdelen van de Kaderrichtlijn hebben ondergebracht in hun eigen reglementaire kader. Deze artikelenreeks is een exclusief initiatief van Prevent en verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de redactie.

Beter gestroomlijnde wetgevende procedures voor Europese richtlijnen

Door een Europese verordening die verschenen is in juli 2019, kan de Europese Commissie vlotter aanpassingen doorvoeren aan oudere Europese richtlijnen waaronder een aantal over veiligheid en gezondheid op het werk.

Ontwerp ISO-norm psychosociale risico’s: tegenwind van werknemersorganisaties

In een eerder nummer van preventActua werd al aangekondigd dat er momenteel gewerkt wordt aan een norm over het beheren van de psychosociale risico’s op de werkvloer. De ontwerptekst kreeg de nummering ISO 45003 mee, en draagt als titel ‘Occupational health & safety management – psychological health and safety in the workplace – guidelines’. 

Opinie: Frankrijk wil gestroomlijnder welzijnsbeleid

Alle EU-lidstaten beschikken over een wetgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk, en lieten zich daarbij inspireren door de Europese Kaderrichtlijn 89/391. Die laat echter ruimte voor landelijke eigenheden. Daarom zijn er grote verschillen tussen de reglementaire kaders van de EU-lidstaten. Professor Jan Van Peteghem laat in dit artikel zijn licht schijnen op de situatie in Frankrijk.

Overeenstemming met een norm en periodes van overlapping

Een arrest van het Europees Hof van Justitie, het zogenaamde ‘Global Garden-arrest’, wijst op de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie voor wat betreft de bekendmaking van het referentienummer van een geharmoniseerde norm in het Europees Publicatieblad. Bovendien leidt de herziening van een richtlijn niet tot de annulering van de bekendmaking van de eraan gekoppelde geharmoniseerde normen.

Screening van de Britse reglementering inzake het welzijn op het werk

In het Verenigd Koninkrijk laat de overheid regelmatig academische studies uitvoeren om een bepaald onderdeel van het welzijn op het werk diepgaand te onderzoeken. Wetenschappelijk onderzoek vormt daar een basis om het beleid inzake het welzijn op het werk te definiëren. 

Gaan mannen en vrouwen binnenkort naar hetzelfde toilet?

Gemeenschappelijke wc’s zijn bij Koninklijk Besluit verboden. Vandaar dat op iedere werkvloer mannen en vrouwen naar volledig gescheiden toiletten gaan. Maar twee Gentse onderzoekers vinden dit verspilling van de kantoorruimte en willen dat mannen, vrouwen en transgenders hetzelfde toilet delen op het werk. Bij de Vlaamse overheid willen ze inspelen op diversiteit en kunnen bezoekers binnenkort naar een genderneutraal toilet. 

Zijn technische normen in de wetgeving afdwingbaar?

De laatste jaren verwijst de Belgische reglementering steeds vaker naar technische normen. Maar wat is de juridische waarde hiervan? Kan een onderneming veroordeeld worden wanneer een NBN-norm niet helemaal nageleefd wordt? De FOD Economie levert in een recente brochure enkele interessante standpunten.

ARAB, oude en nieuwe codex: een verhaal zonder einde?

De benaming Codex welzijn op het werk is reeds verscheidene jaren in gebruik, maar voor april 2017 was het geen echte ‘codex’. Tien koninklijke besluiten waren nodig om de ‘nieuwe’ codex welzijn op het werk te publiceren. Deze besluiten, die elk overeenkomen met één van de tien boeken van de codex, dateren van 28 april 2017 en zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 2 juni 2017. De oude codex verdwijnt, het ARAB wacht zijn beurt af. Laten we starten bij het begin.