Artikel

Federale enquête woon-werkverkeer uitgesteld

Van 16 tot 22 september 2020 vond in heel Europa de Week van de Mobiliteit plaats. Om de drie jaar organiseert de federale overheid een enquête over het woon-werkverkeer. In 2020 zou de enquête normaal opnieuw gehouden worden, maar deze moest wegens de coronacrisis een jaar uitgesteld worden.

Covid-19: herziening bestaande risicoanalyses nodig

De coronamaatregelen komen zo frequent in het nieuws dat ze de aandacht voor andere risico’s dreigen te verdringen. Ook in tijden van corona moeten organisaties en bedrijven echter voldoende blijven inzetten op hun preventiebeleid ter bestrijding van arbeidsongevallen. In de krant De Tijd waarschuwen twee preventieadviseurs van de verzekeringsmaatschappij AXA voor een eenzijdige benadering van veiligheid in deze coronatijden.

Arbeidsrechtbank Leuven vernietigt vermeende immuniteit van de preventieadviseur

Op 12 december 2019 oordeelde de arbeidsrechtbank te Leuven dat een preventieadviseur om dringende reden kan worden ontslagen wanneer hij zelf niet de nodige maatregelen ter vrijwaring van het welzijn oplegt. De scheidingslijn tussen de welzijnsopdracht van de preventieadviseur en het instructierecht van de werkgever aan de preventieadviseur is voortaan flinterdun.

Verzekering tegen arbeidsongevallen: premieverhoging in zicht

Het vergoedingsstelsel voor de slachtoffers van arbeidsongevallen maakt deel uit van ons socialezekerheidssysteem, maar de uitkeringen werden toevertrouwd aan privéverzekeraars. Iedere Belgische onderneming betaalt hiervoor een jaarlijkse bijdrage aan de door haar in de arm genomen verzekeringsmaatschappij. Momenteel staan we voor een stevige premieverhoging, maar hoe komt dit?

Tijdelijke schorsing van de verkiezingsprocedure: de wet is verschenen

De wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie verscheen in het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2020. Het principe is dat de respectieve rechten en verplichtingen van alle belanghebbenden worden bevroren in de staat waarin ze zich bevinden op datum van de tijdelijke schorsing van de verkiezingsprocedure.

De Kaderrichtlijn 89/391: hoe omgaan met arbeidsongevallen? Het Europese perspectief (deel 4)

In opdracht van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voerde Prevent een vergelijkende studie uit naar de wijze waarop een aantal Europese landen de belangrijkste onderdelen van de Kaderrichtlijn hebben ondergebracht in hun eigen reglementaire kader. Deze artikelenreeks is een exclusief initiatief van Prevent en verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de redactie.

Beter gestroomlijnde wetgevende procedures voor Europese richtlijnen

Door een Europese verordening die verschenen is in juli 2019, kan de Europese Commissie vlotter aanpassingen doorvoeren aan oudere Europese richtlijnen waaronder een aantal over veiligheid en gezondheid op het werk.

Ontwerp ISO-norm psychosociale risico’s: tegenwind van werknemersorganisaties

In een eerder nummer van preventActua werd al aangekondigd dat er momenteel gewerkt wordt aan een norm over het beheren van de psychosociale risico’s op de werkvloer. De ontwerptekst kreeg de nummering ISO 45003 mee, en draagt als titel ‘Occupational health & safety management – psychological health and safety in the workplace – guidelines’. 

Opinie: Frankrijk wil gestroomlijnder welzijnsbeleid

Alle EU-lidstaten beschikken over een wetgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk, en lieten zich daarbij inspireren door de Europese Kaderrichtlijn 89/391. Die laat echter ruimte voor landelijke eigenheden. Daarom zijn er grote verschillen tussen de reglementaire kaders van de EU-lidstaten. Professor Jan Van Peteghem laat in dit artikel zijn licht schijnen op de situatie in Frankrijk.

Overeenstemming met een norm en periodes van overlapping

Een arrest van het Europees Hof van Justitie, het zogenaamde ‘Global Garden-arrest’, wijst op de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie voor wat betreft de bekendmaking van het referentienummer van een geharmoniseerde norm in het Europees Publicatieblad. Bovendien leidt de herziening van een richtlijn niet tot de annulering van de bekendmaking van de eraan gekoppelde geharmoniseerde normen.