Wetgeving

Meer financiële middelen en betere werking in zicht voor het Asbestfonds

Een KB, verschenen op 15 april 2019, legt de schijf vast van het forfaitaire bedrag dat besteed wordt aan academisch onderzoek of preventieprojecten die verband houden met de asbestproblematiek. Daarnaast kondigde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, ook verbeteringen aan de werking van het Asbestfonds aan, na een akkoord te hebben bereikt in de Commissie Sociale Zaken van de Kamer.

Codex - Boek VI Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia

Codex Welzijn op het werk - Boek VI Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia zoals vastgesteld bij KB van 28 april 2017 (BS 2 juni 2017).

Overzichtstabel en vergelijking met de KB's in de oude Codex structuur

Asbestinventaris en verhuur: wie doet wat?

Indien een werkgever een gebouw huurt en vaststelt dat het gebouw niet in orde is met de asbestregelgeving - onder meer afwezigheid van inventaris  en aanwezigheid van asbest - wie is dan verantwoordelijk?

Wetsontwerp gelijke behandeling asbestslachtoffers goedgekeurd

De Kamer heeft op 30 januari 2014 een wetsontwerp goedgekeurd dat ‘beroepsslachtoffers’ van asbest en ‘milieuslachtoffer’ dezelfde rechten toekent.

Nederlandse asbestverwijderaars leven veiligheidsregels onvoldoende na

  De Nederlandse Arbeidsinspectie voerde in 2009 en 2010 honderden inspecties uit bij de bedrijven die asbest verwijderen. Uit die inspecties bleek dat de asbestverwijderaars vaak de regels overtreden, wat bijzonder gevaarlijk is voor de gezondheid van de werknemers. 

Asbestcementen daken: verbod op installatie van zonnepanelen

Dankzij verschillende gunstmaatregelen zijn zonnepanelen de laatste jaren erg populair geworden. Bij de FOD Werk liepen de voorbije maanden heel wat vragen binnen over dit onderwerp. Daarom besloot de FOD alle betrokkenen eraan te herinneren dat het verboden is om zonnepanelen te installeren op asbestcementen daken. Wanneer gewerkt wordt op de asbestcementen daken, kan het asbestcement immers beschadigd raken en bestaat de kans dat de installateurs (of in een latere fase herstellers) in contact komen met de asbestvezels. 

Asbestrichtlijn gecodificeerd

De Europese richtlijn betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk verscheen op 16 december 2009 in het Publicatieblad. Het betreft een codificatie van reeds bestaande teksten en dus geen nieuwe richtlijn. Dit kadert binnen de doelstelling van Europa om de Europese wetgeving te vereenvoudigen.

Het Asbestfonds: uitvoering en praktische modaliteiten

Het Asbestfonds is bij wet opgericht voor de vergoeding van asbestslachtoffers. De uitvoering en praktische modaliteiten zijn vastgelegd in twee koninklijke besluiten.

Geen asbestverwijdering zonder erkenning

Behalve voor eenvoudige handelingen moet een onderneming die sloop- of verwijderingswerkzaamheden verricht waarbij asbest kan vrijkomen, erkend zijn door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). De voorwaarden en procedure voor die erkenning werden vastgelegd in een onlangs verschenen koninklijk besluit.

Oprichting Asbestfonds

De Programmawet van 27 december 2006 (BS, 28 december 2006) kondigt de oprichting van een schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers, kortweg Asbestfonds, aan. De Programmawet schetst de grote lijnen van het Asbestfonds. De uitvoering wordt geregeld in koninklijke besluiten. Het Asbestfonds treedt in werking op 1 april 2007.