Wetgeving

Pilootprojecten voor innovatieve arbeidsorganisatie

In het kader van het federaal plan voor mentaal welzijn kunnen ondernemingen of sectoren subsidies aanvragen voor een pilootproject voor innovatieve arbeidsorganisatie. De coördinatie en de opvolging van de pilootprojecten gebeurt door de Nationale Arbeidsraad (NAR).

Recht op bespreking deconnectie, maar geen recht op deconnectie zelf

De wet van 26 maart 2018 bepaalt dat er in ondernemingen op basis van overleg in het Comité PBW, afspraken gemaakt kunnen worden over 'deconnectie'. In een antwoord op een parlementaire vraag van 27 februari 2018, dus vóór de verschijning van deze wet, was de minister van Werk zeer duidelijk: het gaat hierbij niet noodzakelijk om het recht op deconnectie zoals in Frankrijk, maar eerder het recht op bespreking van deze problematiek in het Comité PBW.

Balans tussen werk en privéleven: afspraken over deconnectie

De wet van 26 maart 2018 bepaalt dat er in de ondernemingen op basis van overleg in het Comité PBW afspraken gemaakt kunnen worden over 'deconnectie'. Deze afspraken zijn er op gericht om de balans tussen werk en privéleven te verbeteren en op die manier burn-out of andere gezondheidsproblemen te voorkomen.

Werkbaar en wendbaar werk: ontwerp-KB voor de opleidingsrekening

De Ministerraad van 27 oktober 2017 heeft een ontwerp van uitvoeringsbesluit van de wet Werkbaar en wendbaar werk van 5 maart 2017 goedgekeurd. Het betreft het investeren in de opleiding.

Werkbaar en wendbaar werk: de wet is verschenen

De wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk is in het Belgisch Staatsblad van 15 maart 2017 verschenen. Deze wet stelt een brede waaier maatregelen voor om de werknemer toe te laten zijn arbeidstijd beter te beheren (glijdende uurroosters, occasioneel telewerk, loopbaansparen,…) en om de flexibiliteit die de ondernemingen toelaat het hoofd te bieden aan de evolutie van de economie te verhogen.

Herziening wetgeving gedetacheerde werknemers: nog steeds geen witte rook

De krachtmeting tussen de landen die pleiten voor een hervorming van de detachering van werknemers (met name Frankrijk, Duitsland en België) en de tegenstanders van het voorstel tot herziening dat momenteel op tafel ligt (zoals Polen), is nog steeds aan de gang. 

Wet Detachering van werknemers: samen tegen sociale dumping

De Wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers treedt in werking  op 30 december 2016. Deze wet zet de richtlijn 2014/67/EU van 15 mei 2014 inzake de handhaving van richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers om in het Belgische arbeidsrecht. De wet kadert in de strijd tegen sociale dumping en oneerlijke concurrentie.

Huispersoneel onderworpen aan de sociale zekerheid

Sinds 1 oktober 2014 wordt huispersoneel onderworpen aan de sociale zekerheid. Elke burger die huispersoneel tewerkstelt voor huishoudelijke prestaties van overwegend manuele aard wordt als werkgever beschouwd en moet onder andere een arbeidsongevallenverzekering afsluiten voor het tewerkgestelde personeel.
Bepaalde occasionele activiteiten (babysitting, het gezelschap houden van oudere personen, enz.) blijven vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.

Sociale zekerheid huispersoneel op zelfde niveau als werknemers

Het KB van 13 juli 2014 tot opheffing van de artikelen 5 en 18 en tot wijziging van artikel 16 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS 28 juli 2014) zorgt ervoor dat huispersoneel voortaan van dezelfde sociale zekerheid kan genieten als andere werknemers.

Europese NACE-code grondig gewijzigd

Vanaf 1 januari 2008 wordt een nieuwe NACE-code gehanteerd. Algemeen bevat de nieuwe lijst, die als NACE Rev.2 wordt aangeduid, meer onderverdelingen. De belangrijkste wijzigingen doen zich voor in de industrie en de distibutie van elektriciteit, gas en water.