Wat verandert er in 2014?

Aan welke wijzigingen mogen de preventieadviseurs zich verwachten in 2014?

- Elektronische aanwezigheidsregistraties op bouwwerven
Vanaf 1 april 2014 moeten alle aanwezigen op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen hun aanwezigheid registreren. Deze regel is niet alleen van toepassing op werknemers, maar ook op werkgevers, zelfstandigen, de coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid en de bouwdirecties belast met het ontwerp of de controle op de uitvoering. De Rijksdienst voor Sociale zekerheid zal hiervoor een tool ontwerpen.
Lees meer

- Elektronische aangifte arbeidsongevallen in de overheidssector
Vanaf 1 januari 2014 wordt het mogelijk om de arbeidsongevallen en beroepsziekten in de openbare sector elektronisch aan te geven. Hiervoor werd het Publiato-platform opgericht. In de private sector was de elektronische aangifte al veel langer mogelijk.
Lees meer

- Strengere regels voor zieke werknemers
Vanaf 1 januari 2014 zijn er drie situaties waarin een werkgever kan weigeren het gewaarborgd loon van een zieke werknemer te betalen. Tot nog toe kon het gewaarborgd loon al geweigerd worden als de werknemer het doktersbriefje niet of te laat had ingediend. Nu kan de werkgever ook het gewaarborgd loon weigeren te betalen wanneer de werknemer zijn werkgever niet onmiddellijk op de hoogte brengt van zijn arbeidsongeschiktheid of wanneer de werknemer zich onttrekt aan de controle van een controlearts. Deze sancties kunnen niet toegepast worden in geval van overmacht of indien de werknemer zich omwille van een geldige reden niet kon onderwerpen aan de controle door een controlearts.
Werkgevers zullen vanaf 1 januari ook zieke werknemers die van de dokter de woning mogen verlaten, verplichten om maximaal vier uur per dag thuis te blijven zodat de controlearts zijn werk kan doen. Dit moet in een cao of het arbeidsreglement vastgelegd worden.
Lees meer

- Elektrische installaties
Alle oude elektrische installatie moeten uiterlijk op 31 december 2014 voldoen aan de bepalingen van de afdeling II (betreffende de risicoanalyse en de preventiemaatregelen) van het koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen (BS 21 december 2012).
Een oude elektrische installatie is een elektrische installatie waarvan de uitvoering ter plaatse is aangevangen:
a) ten laatste op 1 oktober 1981 voor de elektrische installaties van de inrichtingen die geen elektriciteitsdienst hebben die bestaat uit gewaarschuwde of bevoegde personen die beschikken over de bekwaamheden gekenmerkt door de code BA 4 of BA 5, zoals bepaald in artikel 47 van het AREI;
b) ten laatste op 1 januari 1983 voor de andere installaties
Lees meer

- Stookinstallaties
Vanaf 1 januari 2014 gelden in Vlaanderen strengere emissiegrenswaarden voor nieuwe stookinstallaties. Er zijn nieuwe waarden voor nieuwe kleine (thermisch vermogen tussen 300kW en 5MW) en voor nieuwe middelgrote (thermisch vermogen tussen 5 en 50MW).
Lees meer

- Verder:

  • Eenheidsstatuut

Op 1 januari 2014 wordt het eenheidsstatuut van kracht. De verschillen tussen arbeiders en bedienden verdwijnen. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de carenzdag verdwijnt. In het oude stelsel werden de arbeiders niet betaald voor hun eerste ziektedag. Onder de nieuwe regeling hebben arbeiders ook recht op een gewaarborgd loon. 

  •  Bulgaarse en Roemeense werknemers

Vanaf 1 januari 2014 mogen Bulgaarse en Roemeense werknemers in alle EU-lidstaten werken. In bepaalde sectoren wordt een toestroom aan Oost-Europese werkkrachten verwacht, die niet altijd onze taal machtig zijn. Wanneer je samenwerkt met buitenlandse aannemers is het dus belangrijk om goede afspraken te maken, duidelijke instructies te geven en na te gaan of zij op de hoogste zijn van de Belgische eisen inzake veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk.

Het Europees onderzoeksproject Contracteranto brengt voor sectoren bouw, gezondheidszorg, staalnijverheid en de chemische sector de belangrijkste veiligheidsgerelateerde termen en uitdrukkingen in kaart en vertaalt ze. De vertalingen bestaan in het Nederlands, Frans, Engels, Bulgaars, Turks, Spaans en Portugees.

Lees ook: Hoe culturele diversiteit binnen welzijnsbeleid succesvol aanpakken

: PreventActua 01/2014