Publicatie van de maatregelen uit het overlegcomité van 17 november 2021

Gezien de sterke stijging van het aantal Covid-19-besmettingen, heeft het overlegcomité van 17 november 2021 strengere maatregelen genomen. Telewerken wordt weer verplicht, met de mogelijkheid van een terugkomdag per week. Vanaf 13 december 2021 kan men twee keer per week naar het werk terugkeren.

Wettelijk kader
Het koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen of te beperken verscheen in het Belgisch Staatsblad van 19 november 2021. Het wijzigt het KB van 28 oktober 2021, dat een uitvoeringsbesluit van de pandemiewet van 14 augustus 2021 is. De maatregelen treden in voege op 20 november 2021.
 
Telewerk
Telewerken is verplicht, tenzij dit onmogelijk is door de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Het telewerk wordt verricht in overeenstemming met de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten.
De werkgevers bezorgen de personen die niet kunnen telewerken, een attest dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de arbeidsplaats bevestigt. Het maandelijks registreren van het aantal personen dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telewerk, gebeurt op de portaalsite van de sociale zekerheid.
 
Terugkeermomenten
Vanaf 20 november 2021 bestaat de mogelijkheid van een terugkomdag per week. Vanaf 13 december 2021 kan men twee keer per week naar het werk terugkeren.
Er moet ook nog wat rekenwerk gedaan worden: tot en met 12 december 2021 mag per dag maximum 20% van de personen voor wie telewerk verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn, en vanaf 13 december 2021 mag dit maximum 40% zijn.
Voor de kmo’s van minder dan tien werknemers mogen maximum vijf personen voor wie telewerk verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.
 
Na te leven voorwaarden
- De terugkeermomenten moeten het psychosociaal welzijn van de werknemers bevorderen. Ze leven de regels van het sociaal overleg in de onderneming na.
- Instructies over de maatregelen om de terugkeer in alle veiligheid te laten verlopen (o.a. geen terugkeer voor wie zich ziek voelt of ziektesymptomen vertoont of zich in een quarantainesituatie bevindt), moeten vooraf worden gegeven.
- Er bestaat een akkoord tussen de onderneming en de werknemers om te vermijden dat deze laatsten verplicht kunnen worden om deel te nemen aan de terugkeermomenten.
- De verplaatsing van en naar de arbeidsplaats tijdens de piekuren van het openbaar vervoer of via carpooling moet zo veel mogelijk vermeden worden.
 
Andere preventiemaatregelen
Ondernemingen moeten nog steeds alle andere passende preventiemaatregelen blijven nemen om de regels rond social distancing te blijven garanderen voor wie naar het werk komt.
 
: preventMail 41/2021