Overzicht wetgeving 2022 - Belgisch Staatsblad en Publicatieblad

Chronologisch overzicht (2022) van de referenties naar de wetgeving uit het Belgisch Staatsblad en het Publicatieblad van de EU.

De overzichten van de voorgaande jaren zijn beschikbaar via de links in de linkermarge.

Belgisch Staatsblad

Publicatieblad

 

Belgisch Staatsblad

Datum Titel Inhoud
03.01.2022 Koninklijk besluit van 2 december 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel betreffende het deconnectierecht  Dit KB introduceert het deconnectiebeleid binnen het federaal administratief openbaar ambt.
20.01.2022

KB van 10 januari 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 2018 tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake preventie van burn-out gerelateerd aan het werk

Gecoördineerde teksten van het KB van 7 februari 2018 (preventLex)

Het pilootproject wordt elk jaar voorlopig geëvalueerd en definitief op basis van de gegevens uit tenminste 300 afgeronde begeleidingstrajecten.
Het gaat hier over de begeleiding van werknemers uit de ziekenhuis- en banksector die uitgevallen zijn owv burn-out.

Meer info
23.02.2022 Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 januari 2022 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 november 2017 betreffende het telewerk Aanpassing van de regels ivm het telewerk.
09.03.2022 Wet van 28 februari 2022 Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken 

Gecoördineerde teksten preventLex
- arbeidsongevallenwet (10 april 1971)
- wetten beroepsziekten (3 juni 1970)
Aanpassingen in verschillende wettelijke bepalingen over sociale zaken o.m. kleine wijzigingen in de arbeidsongevallenwet (10 april 1971), de wetten beroepsziekten (3 juni 1970) en het asbestfonds (programmawet 27 december 2006)
10.03.2022

Koninklijk besluit van 21 februari 2022 betreffende de bijzondere preventiemaatregelen op het werk in geval van een epidemie of pandemie

Gecoördineerde teksten preventLex, Codex, Boek I, Titel 2, Hoofdstuk 6

Dit koninklijk besluit voegt bepalingen toe aan de Codex Welzijn op het werk over bijzondere preventiemaatregelen in geval van een epidemie of pandemie, m.n. een nieuw hoofdstuk 6 in titel 2 van boek 1 met 1 nieuw artikel I.2-27. Deze bepalingen moeten toelaten om in geval van een epidemische noodsituatie sneller en meer proactief te reageren en ervoor zorgen dat werkgevers en werknemers beter voorbereid zijn en weten wat ze moeten verwachten.

Meer info

22.03.2022 Besluit van 17 maart 2022 van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2019 betreffende telewerk Aanpassingen in het besluit met de regeling voor telewerk bij Waalse overheidsdiensten, o.m. toevoeging van vermelding op recht van deconnectie.
28.03.2022

Koninklijk besluit van 15 maart 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) met betrekking tot de projecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie

Gecoördineerde teksten van het KB van 26 november 2013 (preventLex)

Dit KB  brengt wijzigingen aan in de bepalingen over de projecten primaire preventie van burn-out en voegt bepalingen toe over projecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie. Bedrijven kunnen subsidie-aanvragen indienen voor projecten gericht op een betere arbeidsorganisatie en werkbaarheid.

Meer informatie:
- Pilootprojecten voor innovatieve arbeidsorganisatie
Pilootprojecten primaire preventie van burn-out

20.04.2022

Koninklijk besluit van 10 april 2022 tot wijziging van diverse bepalingen inzake telewerk en satellietwerk in het federaal administratief openbaar ambt

Gecoördineerde teksten van het KB van 22 november 2006 (preventLex)

Wijzigingen aan de praktische modaliteiten voor de organisatie van het telewerk van federale ambtenaren (wijzigingen aan o.m. het KB van 22 november 2006 betreffende het telewerk en het satellietwerk in het federaal administratief openbaar ambt). 
Er wordt o.m. bepaald dat de werkgever verantwoordelijk is voor beschikbaar stellen van een tweede voeding en eventueel ergonomisch materiaal zoals een headset, een tweede beeldscherm en een bureaustoel, vanaf dat een telewerker gemiddeld twee dagen per week telewerk verricht (gewijzigd art. 10).
27.04.2022

Koninklijk besluit van 17 maart 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 1991 betreffende de stoomtoestellen 

Gecoördineerde teksten van het KB van 18 oktober 1991 (preventLex)

De wijzigingen hebben voornamelijk te maken met de periodieke controles (erkend organisme).

 

Meer info

27.04.2022

Ministerieel besluit van 13 april 2022 tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 1991 houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 18 oktober 1991 betreffende de stoomtoestellen

Gecoördineerde teksten van het MB van 28 oktober 1991 (preventLex)

 
20.05.2022 Koninklijk besluit van 15 mei 2022 tot opheffing van het koninklijk besluit van 5 januari 2021 betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het coronavirus COVID-19 

Opheffing van het KB dat tijdelijke opdrachten toekende aan de arbeidsartsen in de periode van de Corona-pandemie. 

Meer over deze tijdelijke opdrachten

13.06.2022

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 12 mei 2022 betreffende de organisatie van telewerk

Dit besluit heft het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 februari 2019 betreffende de organisatie van telewerk op.
23.06.2022 Koninklijk besluit van 20 mei 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen

Dit KB bevat verschillende aanpassingen aan de voorschriften voor de brandveiligheid van nieuwe op te richten gebouwen, onder andere wat betreft de brandveiligheid van gevels, parkings, stookafdelingen en branddeuren.

Meer info

09.08.2022
 
 
Gecoördineerde teksten van het KB van 28 maart 1969 (preventLex)

Dit KB voegt drie nieuwe ziekten toe aan de lijst van beroepsziekten: eierstokkanker veroorzaakt door asbest, systeemsclerose veroorzaakt door het inademen van stof dat kristallijn silica bevat, en uveaal melanoom veroorzaakt door blootstelling aan ultraviolette straling.

Meer info

16.08.2022

Koninklijk besluit van 10 juli 2022 tot invoeging van hoofdstuk 7.22. van Boek 1 en tot wijziging van sommige delen van de Boeken 1 en 3, ingevoerd door het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie

Gecoördineerde teksten van hoofdstuk 7.22 van Boek I van het AREI (preventLex)

Dit KB voegt een nieuwe hoofdstuk 7.22. aan Boek I van het AREI. 

 

Meer info

01.09.2022 Koninklijk besluit van 21 augustus 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen en meer bepaald betreffende de re-integratie bij ziekte of ongeval en de tewerkstelling van personen met een handicap

Het KB versterkt het regelgevend kader rond re-integratie voor statutaire personeelsleden. 

Meer info

20.09.2022

Koninklijk besluit van 11 september 2022 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft

 

Gecoördineerde tekst van hoofdstuk VI Werkhervatting op preventlex

Het KB past hoofdstuk VI (codex, boek I, titel 4) betreffende de werkhervatting voor arbeidsongeschikte werknemers aan.

 

Meer info

20.09.2022 Besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2022 tot wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wat betreft de bevordering van de gezondheid, met inbegrip van preventie (in het bijzonder: Hoofdstuk 6. - Departement of afdeling medisch toezicht op het werk)

Erkenning van een departement of afdeling medisch toezicht op het werk in Wallonië

Meer info

31.10.2022

Wet van 7 oktober 2022 houdende gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie

Gecoördineerde teksten van de wet van 7 oktober 2022 (preventLex)

De wet waarborgt het recht op basisinformatie over de arbeidsrelatie en creëert een aantal nieuwe rechten of breidt de bestaande rechten uit voor de werknemers van de privésector en voor de contractuelen van de overheidssector (= minimumrechten: ander werk, kosteloze opleiding, meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden en werkroosters,…)

Meer info

31.10.2022

- Wet van 7 oktober 2022 tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad en tot regeling van een aantal andere aspecten op het vlak van de verloven

- Koninklijk besluit tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad

De wet en het koninklijk besluit brengen wijzigingen aan op het vlak van het ouderschapsverlof en het geboorteverlof, voeren een nieuw zorgverlof in (binnen het bestaande kader van het verlof wegens dwingende redenen) en voorzien in een nieuw recht om flexibele werkregelingen aan te vragen voor zorgdoeleinden.

Meer info

10.11.2022

Wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen

 

In deze wet staan maatregelen die genomen werden in het kader van de arbeidsdeal tussen de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers (vierdagenweek, nachtarbeid in e-commerce, recht op deconnectie,…)

Meer info

18.11.2022

Wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid 

Gecoördineerde versie van art. 34 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten (preventLex)

Aanpassing aan o.a. artikel 34 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Deze wijziging gaat over de mogelijkheid tot het opstarten van het re-integratietraject en zorgt ervoor dat de wijzigingen die reeds in de Codex zijn ingevoerd op basis van het KB van 11 september 2022 (BS 20 september 2022) allemaal in werking kunnen treden.

Meer info

01.12.2022

Wet van 6 november 2022 betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn

Gecoördineerde teksten van de wet van 6 november 2022 (preventLex)

Deze wet legt een kader vast voor uitbaters en eigenaars van gesloten plaatsen die publiek toegankelijk om de kwaliteit van de binnenlucht te vrijwaren. De wet voert niet-bindende referentieniveaus in voor de binnenluchtkwaliteit (deze zijn dezelfde als de grenswaarden in de Codex welzijn op het werk, art. III.1-34), moedigt uitbaters aan om een risicoanalyse en een actieplan uit te werken en voert een certificerings- en labellingsysteem in. Verschillende aspecten van de wet worden verder nog geregeld in uitvoeringsbesluiten. 

 

Publicatieblad

Prevent volgt de Europese regelgeving op die relevant is voor veiligheid en gezondheid op het werk. Dit houdt o.m. in

  • wijzigingen aan de Europese richtlijnen voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid van de werknemers, met name de kaderrichtlijn en de bijzondere richtlijnen. Een overzicht van deze richtlijnen is bovendien beschikbaar op onze webpagina Omzetting van de Europese richtlijnen
  • wijzigingen aan verordeningen en richtlijnen die verband houden met het op de markt brengen van producten, zoals de pbm-verordening, de machinerichtlijn, de laagspanningsrichtlijn, explosieveilig materiaal, enz.
    I.v.m. de wijzigingen aan de geharmoniseerde normen in het kader van deze verordeningen/richtlijnen, vermelden we in dit overzicht enkel uitvoeringsbesluiten met geharmoniseerde normen in het kader van de pbm-verordening en de machinerichtlijn.
    Meer over de EU reglementering en linken naar de lijsten met geharmoniseerde normen is beschikbaar op onze webpagina Overzicht - Wetgeving op de markt brengen van producten
  • wijzigingen aan de REACH en CLP-verordening.
Datum Titel Inhoud
24.01.2022 Rectificatie van Richtlijn (EU) 2019/1831 van de Commissie van 24 oktober 2019 tot vaststelling van een vijfde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling uit hoofde van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie (PB L 279 van 31.10.2019)

Deze rectificatie betreft de bijlage van Richtlijn (EU) 2019/1831: in de rij "fosforyltrichloride" van de tabel is de kortte-termijn grenswaarde  0,13 mg/m3 en niet 0,12 mg/m3.

Meer over de richtlijnen met indicatieve grenswaarden

16.03.2022 Richtlijn (EU) 2022/431 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2022 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk 

Deze richtlijn voegt reprotoxische stoffen toe aan de richtlijn over kankerverwekkende agentia en brengt ook een aantal verduidelijkingen, o.m. voor mogelijke blootstelling aan gevaarlijke medicijnen. Daarnaast is er een biologische grenswaarde bepald voor lood, is de grenswaarde voor benzeen verstrengd en zijn er 14 agentia toegevoegd aan de lijst met grenswaarden. De richtlijn moet ten laatste op 5 april 2024 omgezet worden in Belgisch recht.

Meer info

25.03.2022 Verordening (EU) 2022/477 van de Commissie van 24 maart 2022 tot wijziging van de bijlagen VI tot en met X bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen Wijzigingen aan de bijlagen van REACH, m.n. over de informatievereisten inzake mutageniteit, ontwikkelingstoxiciteit en giftigheid voor de voortplanting
11.04.2022

Verordening (EU) 2022/586 van de Commissie van 8 april 2022 tot wijziging van bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach)

5 nieuwe stoffen worden opgenomen in de autorisatielijst (bijlage XIV bij REACH)
03.05.2022 Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/692 van de Commissie van 16 februari 2022 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang  Wijziging van de CLP-verordening, m.n. indelingsregels voor verscheidene stoffen (bijlage VI), o.m. bisfenol A. 39 stoffen zijn toegevoegd, 17 zijn herzien en 1 is opgehven. De regels zijn van toepassing vanaf 23 november 2023.
30.11.2022 Aanbeveling (EU) 2022/2337 van de Commissie van 28 november 2022 betreffende de Europese lijst van beroepsziekten

De aanbeveling vervangt de oude aanbeving uit 2003 en vraagt de lidstaten om een systeem op te zetten voor de erkenning van beroepsziekten. De bijlage bevat een lijst met beroepsziekten. De aanpassing in 2022 voegt Covid-19 toe aan de lijst. 

Meer info