Opleiding gaspakdragers

Om het hoofd te kunnen bieden aan de werkvereisten op het terrein veroorzaakt door de risico's van chemische of bacteriologische aard en om een gepaste bijstand te kunnen verzekeren in geval van catastrofen, rampen en schadegevallen die uit deze risico’s voortvloeien, moet het personeel van de openbare hulpdiensten specifieke opleidingen volgen.

De toelatingsvoorwaarden, de verplichte inhoud en de organisatie van de opleiding van gaspakdrager zijn vastgelegd in het Ministerieel besluit van 22 november 2004 betreffende het getuigschrift en de opleiding van gaspakdrager. In deze opleiding leren de hulpverleners onder andere de algemene interventieprocedure bij aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, de essentiële elementen van het pak, het correcte gebruik ervan, de gedragsregels voor de gaspakdrager, het gebruik van de communicatiemethodes tijdens gaspakinterventies,… In de opleiding is ook een praktijkopleiding van 24 u voorzien. De oefeningen waarbij ademhalingstoestellen en gaspakken gebruikt worden, zijn fysiek erg belastend. De leden van de openbare hulpdiensten die eraan deelnemen moeten daarom in het bezit zijn van een medisch attest. Dit attest wordt afgeleverd door een arbeidsgeneesheer en geeft aan dat er geen medische contra-indicatie (in het bijzonder hart-long contra-indicatie) is die de kandidaat belemmert om eraan deel te nemen.
De opleiding van gaspakdrager wordt georganiseerd door het Federaal Opleidingscentrum voor de hulpdiensten. De Provinciale Opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten mochten aanvankelijk de opleiding van gaspakdrager organiseren tot 1 september 2009. Deze termijn werd nu verlengd tot 1 september 2012 (BS van 10 november 2010).

Bron:13 oktober 2010 - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2004 betreffende het getuigschrift en de opleiding van gaspakdrager, BS 10 november 2010

: PreventActua 21/2010