Nationale strategie inzake Welzijn op het Werk: veiligheid op bouwwerven

Ter gelegenheid van de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk van 28 april heeft minister van Werk Joëlle Milquet enkele initiatieven voorgesteld in het kader van de Nationale strategie inzake Welzijn op het Werk. In de loop van de volgende maanden wordt gefocust op bouwwerven. Het aantal ongevallen in de bouwsector blijft immers erg hoog.

Nog steeds gevaarlijkste sector
Volgens de statistieken van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO), werden er in 2007 184.717 arbeidsongevallen geteld, waarbij 22.061 in de bouwsector. De bouwsector blijft dus de sector waar de arbeidsongevallen het vaakst voorvallen. Daarnaast stelt men ook een aanzienlijke stijging vast van het aantal arbeidsongevallen in de sector ‘diensten aan ondernemingen’ (+11%) en in de gezondheids- en welzijnssector (+4%). Het aantal ongevallen in deze sectoren nam sterk toe in de voorbije twee decennia.

Sensibiliseringsacties
De minister voorziet nieuwe sensibiliseringsacties voor de bouwsector. De twee belangrijkste zijn de sensibiliseringsactie ‘afwerking’ in samenwerking met het NAVB waarbij vooral gefocust wordt op vallen van hoogte en de actie ‘projectontwikkelaars en onderaannemers’ over de verplichtingen van de opdrachtgever en collectieve bescherming tegen het vallen. Zoals voorzien in de Nationale strategie, zullen deze sensibiliseringsacties telkens gevolgd worden door gerichte controles van de dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk.

Oudere werknemers
In de nabije toekomst zal het aantal jobverlaters in de bouwsector hoger liggen dan het aantal beschikbare gekwalificeerde personen. Daarom heeft de bouwsector (vertegenwoordigd door werkgevers- en werknemersorganisaties en fondsen voor bestaanszekerheid) een samenwerkingsprotocol ondertekend met het Ervaringsfonds. Het doel van het protocol, dat op 1 maart 2009 in werking trad, is oudere werknemers langer aan het werk te houden. Via een sensibiliseringsactie werden de werkgevers uitgenodigd om projecten van ergonomische en organisatorische aard en/of op het vlak van veiligheid te lanceren. De betrokken partijen engageren zich om meer dan duizend projecten op te zetten die in het kader van het Ervaringsfonds zullen gesubsidieerd kunnen worden.

Asbest
Op 30 juni vervalt de erkenning van ondernemingen en werkgevers die afbraakwerken uitvoeren of asbest verwijderen. Deze erkenningen worden toegekend in het kader van artikel 148decies van het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming (ARAB). De asbestverwijderende ondernemingen moeten dus een nieuwe erkenning aanvragen bij de geaccrediteerde instellingen maar deze werden pas recent opgericht, waardoor de aanvraagtermijnen extreem kort zijn.
Om de asbestverwijderende ondernemingen niet in (juridische) onzekerheid te laten en hen voldoende tijd te gunnen om een aanvraagdossier op te stellen, heeft minister Joëlle Milquet beslist om de huidige erkenningen met een jaar te verlengen.

Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen
Ten slotte, wil de minister een overleg opstarten met de sociale partners in de bouwsector over een voorstel om de huidige wetgeving in verband met veiligheidscoördinatoren te vereenvoudigen. Deze initiatieven zijn een gevolg van richtlijn 92/57/EG van 24 juni 1992 over de aanstelling van een veiligheidscoördinator op de bouwwerven waar verschillende aannemers aan het werk zijn. In België voorziet de huidige regelgeving een opdeling van de bouwplaatsen in functie van de totale oppervlakte van het betrokken bouwwerk (minder dan 500 m² of groter dan 500 m²). De minister stelt voor deze opdeling te vervangen door een andere, die afhangt van de kwaliteit van de aannemer en het feit of deze de werkgever is of niet.
De opdrachtgevers die werkgever zijn, moeten de coördinatoren zelf aanstellen en kunnen zich door hun preventiedienst laten bijstaan. In het geval de opdrachtgevers geen werkgever zijn, stellen de bouwdirectie belast met het ontwerp en de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering respectievelijk een coördinator-ontwerp en een coördinator-verwezenlijking aan.

Voor meer informatie over de Nationale strategie, kunt u het interview met Joëlle Milquet lezen in het meinummer van PreventFocus.

: PreventActua 11/2009