Mening van Prebes over de Welzijnswet

In antwoord op  een aantal vragen die wij aan Prebes bezorgden, kreeg Prevent haar Visienota van 1 mei 2012 . We hebben hier een aantal passages uitgelicht over de wetgeving

KMO-problematiek
Het blijvende probleem is het ontoereikende, “niet geïntegreerde” niveau van het welzijn op het werk in KMO’s, en dit ondanks de creatie van de externe preventiediensten. De ongevallencijfers dalen er niet zoals voorgesteld, de externe diensten slagen er niet in om het dynamisch risicobeheersingssysteem in KMO’s goed aan te sturen, en het feit dat TWW niet over de nodige capaciteit beschikt heeft voor gevolg dat deze situatie maar niet rechtgetrokken wordt. Prebes blijft van mening dat, ook voor KMO’s, de aanwezigheid van een degelijke interne preventieadviseur vereist is die de minimale basisprincipes van een preventiebeleid kent en kan toepassen. Daarom pleit de organisatie voor het verplicht stellen van een aanvullende opleiding niveau III, ook wel Basiscusus genoemd voor kleine ondernemingen vanaf een bepaalde drempel. Deze wordt evenwel niet gedefinieerd.

Meer taken voor eerstelijnsgezondheidszorg
Prebes maakt duidelijk dat er te weinig arbeidsgeneesheren zijn om de opdrachten die worden toegewezen aan de externe preventiediensten behoorlijk uit te voeren. Daarom pleit de organisatie voor het laten uitvoeren van de medische onderzoeken door de verstrekkers van de eerste-lijnsgezondheidszorg, namelijk de huisartsen. Arbeidsgeneesheren zijn immers specialisten en moeten zich als zodanig concentreren op tweede-lijnsactiviteiten, zoals disability management, algemene gezondheidsbevordering, advisering inzake nieuwe risico’s… De verpleegkundigen binnen de externe preventiediensten zouden dan kunnen geheroriënteerd worden naar algemeen preventiewerk in de eerste of tweede lijn.

Verouderde mentaliteit
De welzijnswet en de daaropvolgende reglementaire besluiten zijn nog steeds een top-down handeling. De sociale partners sturen alles aan, en de specialisten die op het terrein werkzaam zijn (daarbij behoren ook de inspecteurs van TWW) worden te weinig geconsulteerd. Heel onze reglementering ademt een verouderde mentaliteit uit. Nieuwe ontwikkelingen zoals de integratie van zorgsystemen, de stijgende aandacht voor menselijk gedrag (safe behaviour), de multiplicatie van consultants allerhande, de tendens naar sectorspecifieke benaderingen en convenanten… wordt niet weerspiegeld in het reglementaire kader.

: PreventFocus 10/2016