Lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia: nieuwe versie

Het KB van 2 september 2018, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2018, voert een nieuwe versie in van de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia (bijlage VI.1-1 A).

Wettelijk kader
Het Koninklijk besluit van 2 september 2018 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft, werd op 3 oktober 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Op 13 oktober 2018 treedt het in werking.
De aanpassingen betreffen onder meer de omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn (EU) 2017/164 tot vaststelling van een vierde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.
 
Consultatieprocedure 
Voor deze aanpassingen werd binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk een consultatieprocedure gevolgd. Enkel de wijzigingen waarvoor in het kader van die procedure de sociale partners geen bezwaardossiers hadden ingediend, werden in het KB opgenomen.
 
Nieuwe versie van de lijst
Dit besluit voert een nieuwe versie in van bijlage VI.1-1 A, de lijst van grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia in de codex over het welzijn op het werk. 
De aanpassingen zijn de volgende:
-       16 stoffen werden aan de lijst van grenswaarden toegevoegd;
-       De grenswaarden van 64 stoffen werden aangepast.
 
Klik hier voor de aangepaste lijst in het Belgisch Staatsblad.
: preventActua 18/2018