Jobstudenten en SARS-CoV-2 als biologisch agens van groep 3

De indeling van SARS-CoV-2 als biologisch agens van groep 3 heeft een discussie op gang gebracht over jobstudenten. Aangezien biologische agentia van groep 3 en 4 op de lijst van verboden agentia staan voor jongeren, zou het gevolg kunnen zijn dat jobstudenten uitgesloten worden van heel wat jobs (bv. in de horeca). De FOD WASO legt uit dat dit slechts voor een beperkt aantal jobs het geval is.

Omzetting van een Europese richtlijn
Richtlijn (EU) 2020/739 van 3 juni 2020 wijzigde de Europese richtlijn over biologische agentia en deelde het SARS-CoV-2-virus (ook Covid-19 of coronavirus genoemd) in gevarengroep 3 in (lees ook artikel ‘Biologische agentia en Covid-19’).
De Europese lidstaten moeten de indeling van SARS-CoV-2 als biologisch agens van groep 3 ten laatste op 24 november 2020 omzetten in nationale wetgeving. Dat houdt een aanpassing in van de codex over het welzijn op het werk, Boek VII Biologische agentia, Titel 1 Algemene bepalingen, en met name bijlage VII.1-1 met de lijst van biologische agentia van de gevaargroepen 2, 3 en 4.
 
Biologische agentia
De regelgeving inzake biologische agentia (codex, Titel VII.1) is van toepassing op werknemers die door de aard van hun beroep in aanraking komen met biologische agentia zoals virussen. In het geval van Covid-19 gaat het dan met name om een deel van het ziekenhuispersoneel (bv. niet de administratieve bedienden, wel de verpleging), laboranten, ... Uiteraard geldt het ook wanneer er bewust wordt gewerkt met het virus, zoals in researchafdelingen voor het ontwikkelen van een vaccin. De specifieke beschermingsmaatregelen die krachtens de codex voor hen gelden, bestaan onder meer uit gezondheidstoezicht, specifieke beschermingsmiddelen (bv. ademhalingsbescherming, spatbril, handschoenen, schorten), ...
 
Tewerkstelling van jongeren
Biologische agentia
Wat de tewerkstelling van jongeren betreft, bepaalt de codex over het welzijn op het werk (Boek X Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën, Titel 3 Jongeren op het werk) dat jongeren in principe geen arbeid mogen verrichten die als gevaarlijk wordt beschouwd (lees ook artikel ‘Jongeren: verbodsbepalingen’). Ook werk dat een blootstelling met zich meebrengt aan de “biologische agentia van de groepen 3 en 4 in de zin van artikel VII.1-3” valt onder deze verbodsbepalingen. Dit wil concreet zeggen dat dit verbod alleen geldt voor jongeren die specifiek werk verrichten waardoor zij (net zoals de werknemers hierboven) door de aard van het werk in aanraking komen met virussen (bv. in de zorgsector). Er gelden – onder voorwaarden – bovendien ook uitzonderingen op dit verbod. Dit is bijvoorbeeld het geval voor jongeren die stage lopen in een ziekenhuis; omwille van de aard van hun opleiding moeten zij immers leren omgaan met dit soort risico’s.
 
Niet inherent aan de job
Bij andere jobs (bv. in de retail of horeca) is de blootstelling aan biologische agentia niet inherent aan de job. Jobstudenten in deze jobs komen immers niet in contact met het virus door de aard van de job, maar omdat het nu eenmaal overal aanwezig kan zijn (zoals men er ook mee in contact kan komen op de sportclub, tijdens een feestje, ...). Het gaat hier om een volksgezondheidsprobleem dat ook een weerslag kan hebben op het welzijn van de werknemers, maar waarvoor de toepassing van de regels inzake biologische agentia veel te ver gaat.
Dit valt dus niet onder het begrip ‘gevaarlijke arbeid’, zoals dat ook niet het geval is voor de andere ‘gewone’ werknemers in deze sectoren. Er geldt dus ook geen verbod voor jongeren om in deze sectoren te werken. Daar zal de aanpassing door de Europese richtlijn ook niets aan veranderen.
 
Preventiemaatregelen
Wat zeer belangrijk is, is om bij elke tewerkstelling van jongeren de principes van de generieke gids ‘Veilig aan het werk’ toe te passen en ervoor te zorgen dat de jongeren goed geïnformeerd, opgeleid en begeleid worden bij het toepassen van de preventiemaatregelen die gelden op de arbeidsplaats (bv. voldoende afstand houden, hygiënemaatregelen toepassen, eventueel mondmaskers dragen, ...).
 
: preventMail 23/2020