Informatiefiche Informatie voor de aannemer die werkzaamheden komt uitvoeren

Wat?

Hoe?

Aan wie?

Over de werkzaamheden

■     Het uit te voeren werk;

■     de risico's die met het werk gepaard gaan en algemene risico's;

■     algemene preventiemaatregelen die gelden in het bedrijf;

■     benodigde pbm's;

■     specifieke procedures bv. werkvergunning.

Lastenboek

Overeenkomst

Voorbereidende vergaderingen

Interne documenten bv. onthaalbrochure

Aan de aannemer (of aan de preventieadviseur van de aannemer); deze zorgen voor de doorstroming van de informatie naar de betrokken werknemers

Algemene informatie

■     Signalisatie;

■     brandpreventie en –bestrijding;

■     eerste hulp (procedures,...);

■     regels over orde en hygiëne;

■     bepalingen inzake alcohol, roken,...;

■     verkeersregels die gelden op de bedrijfsterreinen (bv. toegelaten snelheid);

■     de principes die gelden voor het scheiden van afval;

■     zones waar het dragen van pbm’s verplicht is

■     activiteiten waarvoor een werkvergunning nodig is.

Brochure

Bezoek aan het bedrijf

Noodplan

Lijst met contactpersonen

Opleiding (Toolboxmeeting of Startwerkmeeting)

 

 

Aan de aannemer (of aan de preventieadviseur van de aannemer); deze zorgen voor de doorstroming van de informatie naar de betrokken werknemers

Aan de werknemers van de aannemer, bij het begin van de werkzaamheden

 

: PreventActio 11/2016