Ilse Aertgeerts wint de " Gouden Giraf 2010"

Tijdensde opendeurdag van 1 juni werden enkele eindwerken voorgesteld van de hand van Guido Doms, Eric Van Houtven, Nancy Verbeek, Bart DeRidder, Matteo Bussels, Ilse Aertgeerts en Aurore Werner. Hun werk werd genomineerd voor de Gouden Giraf, een award waarmee Prevent Academy jaarlijks het beste eindwerk van een student beloont. De voorgestelde eindwerken beschrijven de aanpak van een preventie of milieuthema of de verwerking van een coördinatiedossier op een tijdelijke of mobiele bouwplaats. Ilse Aertgeerts, preventieadviseur niveau 2, mocht de prijs in ontvangst nemen. Haar eindwerk beschrijft het stimuleren van een veranderingsproces bij Tessenderlo Chemie naar een hogere veiligheidscultuur.


 

De eindevaluatie van een opleiding tot preventieadviseur, milieucoördinator of veiligheidscoördinator omvat o.a. het maken van een eindwerk waarbij de aanpak van een probleem in het eigen bedrijf wordt beschreven. Jaarlijks worden er een honderdtal eindwerken geschreven. Alle eindwerken met een goede beoordeling kan u terugvinden in de bibliotheek van Prevent. De beste eindwerken verdienen meer aandacht en worden jaarlijks genomineerd voor de "Gouden Giraf". De award die Prevent Academy toekent aan het meest bruikbare, verfrissende eindwerk waarbij een heldere, systhematische en concrete aanpak van het probleem wordt beschreven. Stuk voor stuk zijn de genomineerde eindwerken de moeite om te lezen, stellen ze "good practices" voor.

De opleidingen tot preventieadviseur, veiligheidscoördinator en milieucoördinator vormen de Lucina Opleidingen, het resultaat van een samenwerking tussen Prevent en de K.U. Leuven

Een samenvatting van de genomineerde werken vindt u hieronder. Meer info over het opleidingsaanbod van de Academy vindt u op de website.Guido Doms, Preventieadviseur niveau 1
Implementatie van een welzijnsgericht aankoopbeleid in kleine en middelgrote ondernemingen.
In kleine ondernemingen is de beheersing van het aankoopproces vaak onbestaande. Wanneer de externe preventieadviseur betrokken wordt kan een “welzijnsgerichte” aankoopprocedure opgesteld worden wat veelal gepaard gaat met een structurele wijzigingen binnen de KMO. Door een doordachte organisatie, controle en opvolging van het aankoopproces kan het intredeproces van nieuwe technieken, technologieën en nieuwe uitvoerders op een dusdanig wijze verlopen dat de directe invloed op de veiligheid binnen de onderneming beheersbaar wordt. De aanpassing of de invoering van een geschreven procedure en bijhorende besteldocumenten is noodzakelijk om de blijvende toepassing van ‘de 3 groene lichten’ te kunnen waarborgen. De visie en de beleidsmatige aanpak van de leidinggevenden in de onderneming, de betrokkenheid en de persoonlijke motivatie van de interne preventieadviseur liggen aan de basis van een voorbeeldige organisatie. De invoering van praktische hulpmiddelen, eventueel op maat gemaakte software, kan de KMO ondersteunen in de beheersing van de aankoopprocedure gedurende het aankooptraject en het negatieve administratieve vooroordeel bij kleine ondernemingen ontkrachten.
Het eindwerk heeft tot doel een praktische leidraad te zijn voor de interne en externe preventieadviseur bij het invoeren of beter toepassen van een welzijnsgericht aankoopbeleid.
De wijze van uitwerking is universeel en met voldoende diepgang om in KMO’s met verschillend profiel van toepassing te kunnen zijn.


Eric Van Houtven, Preventieadviseur niveau 1
Implementatie van een welzijnszorgsysteem volgens OSHAS 18001

Bij Actemium wil men tot een geïntegreerd zorgsysteem voor kwaliteit en welzijn op het werk te komen. De toepasbaarheid van OSHAS wordt in het eindwerk onderzocht alsook worden de nodige inspanningen om dit te implementeren in kaart gebracht. Verder wordt het DRBS, de VCA checklist en de OHSAS 18001 onder de loupe genomen. Bevatten deze systemen de wettelijke vereisten, ondersteunen ze een hoog niveau van welzijn en laten ze het steeds verbeteren toe? De conclusie is dat een zorgsysteem dat voldoet aan de OHSAS 18001 eisen niet alleen de mogelijkheid in zich heeft om invulling te geven aan de concrete vooropgestelde doelstellingen, maar ook goede aanknopingspunten biedt voor de integratie met de andere (zorg)systemen binnen de onderneming. Aan de hand van een GAP analyse wordt nagegaan in welke mate de bestaande processen en procedures bij Actemium invulling geven aan de vereiste criteria van OSHAS 18001. De resulaten worden geconsolideerd tot enkele aandachtsvelden die vervolgens praktisch uitgewerkt worden voor verdere invulling van de normelementen.


Nancy Verbeek, Preventieadviseur Niveau 2
Werken met derden

Indaver Medical Services (IMS is een bedrijf dat hoofdzakelijk risicohoudend medisch afval en afval uit de farmaceutische industrie verwerkt. De afvalverbrandingsinstallatie is vrijwel continu in actie en wordt op geregelde tijdstippen stilgelegd voor preventieve en curatieve revisiewerkzaamheden. Hiervoor wordt beroep gedaan op gespecialiseerde diensten die met eigen materiaal, op een voor hen vreemde omgeving , risicovol werk uitvoeren.
Het doel van het eindwerk is na te gaan hoe voor derden ook een veilige werkplaats kan gecreëerd worden. Na een beschrijving van activiteiten wordt de relevante wetgegeving geconsulteerd. Nadien wordt een risico inventarisatie van de meest courant werkzaamheden uitgevoerd. Voor zeldzame opdrachten volgt een specifieke risico analyse die voorafgaat aan het uitvoeren van de taak.
Er worden algemene veiligheidsvoorschriften opgesteld er wordt nagegaan of iedereen de gepaste opleidingen heeft genoten. Voor de werkzaamheden van contractoren wordt gewerkt met plaatsbezoeken, het uitwisselen van risico analyses, werkvergunningen, planning en opvolging van de werken. Voor de uitzendkrachten worden werkpostfiches opgesteld. Na iedere onderhoudstop wordt het werk geëvalueerd.


Bart De Ridder, milieucoördinator A
Invloed van herstructurering op een zorgsysteem. Van ervaringen naar een plug in voor bestaande zorgsystemen

Cytec Surface Specialties Drogenbos is een Seveso hoge drempel chemische fabriek en maakt kunstharsen en adhesieven. Volgens de indelingslijst VLAREM is het bedrijf een inrichting klasse 1. In 2009 onderging Cytec een ingrijpende herstructurering. In dit eindwerk wordt onderzocht welke invloed de herstructurering had op de werking van het aanwezige veiligheids-, gezondheids, en milieuzorgsysteem (VGM-zorgsysteem).
Het zorgsysteem laat toe om de risico’s en de gevolgen van de herstructurering op een gestructureerde manier te inventariseren en analyseren, en om gepaste acties te formuleren. Deze acties werden in een module in het zorgsysteem actief beheerd onder toezicht van de preventieadviseur-milieucoördinator, de directie, en Cytec Corporate SHE. Aan de hand van verschillende voorbeelden wordt aangetoond dat het zorgsysteem tijdens de herstructurering bovendien significant verbeterd werd. Vooral de modules wettelijke en andere vereisten, communicatie, beheersing van de werkzaamheden, en noodsituaties zijn inhoudelijk sterk uitgediept.


Matteo Bussels, Preventieadviseur Niveau 2
“Enhancing and extending Human Life” Evacuatie bij brand uit een middelhoog kantoorgebouw

Het eindwerk staat stil bij de laatste stap van “brandbeveiliging” nl de evacuatie. Het eindwerk beschrijft de ecvacuatie bij een middelhoog modern kantoorgebouw. Ter inleiding wordt het ontstaan van een brand beschreven alsook het menselijk gedrag bij brand en de effecten van een brand op het menselijk lichaam. Vervolgens wordt het gebouw bestudeerd en worden v benaderingen om aan de wettelijke vereisten van evacuatie te voldoen toegepast en vergeleken. Alle aspecten bij evacuatie worden vervolgens geëvalueerd, extra aandacht gaat naar de evacuatiesnelheid. Extra aandacht gaat hierbij naar de evacuatie van personen met een beperkte mobiliteit. In het besluit worden voorstellen geformuleerd met te nemen maatregelen en te verbeteren aspecten. De studie reikt tevens een leidraad aan voor komende audits.


Ilse Aertgeerts, Preventieadviseur Niveau 2
Veiligheidscultuur bij Tessenderlo Chemie

Het belangrijkste deel van dit eindwerk bestaat uit het stimuleren van een veranderingsproces bij Tessenderlo Chemie naar een hogere veiligheidscultuur. Hierbij willen we de focus van “wat doen we verkeerd” verschuiven naar “hoe werken we aan veilig gedrag”. Om dergelijke wijziging te realiseren zijn oa gedragsinterventies bij de leidinggevenden belangrijk. Hierbij wordt adviesgegeven aan de leidinggevende over de impact van hun acties of het gebrek daaraan naar veiligheid toe. Eén van de moeilijkste aspecten van verandering is het doorsijpelen van gewenste attitudes op het laagste niveau, communicatie is hier het sleutelwoord. Het resultaat van het veranderingsproces kan gemeten worden adhv van het in kaart brengen van parameters gekoppeld aan de vooropgestelde acties.Aurore Werner, Veiligheidscoördinator niveau A
Coördinatieopdracht: Bouw van woon- en handelruimten te Kessel Lo

Uitwerking van een opgelegd coördinatiedossier. De opdracht is zeer gestructureerd en correct uitgevoerd. De juiste prioriteiten werden gelegd. Het dossier is een bijzonder bruikbaar document.