Groot-Brittannië: 123 werknemers om het leven gekomen op het werk in 2021/22

De Britse arbeidsinspectie (Health and Safety Executive) publiceerde onlangs een rapport over de dodelijke arbeidsongevallen in 2021/22 in Groot-Brittannië. De informatie in het rapport is afkomstig uit de RIDDOR-databank (Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations). De cijfers voor 2021/22 (situatie in maart 2022) zijn in dit stadium nog niet definitief en zullen in juli 2023 gefinaliseerd worden.

Activiteitensector
Er zijn twee methoden om dodelijke ongevallen te onderzoeken. De eerste methode is gebaseerd op het absolute aantal ongevallen. Volgens deze benadering behalen de bouwsector en de landbouw-, bosbouw- en visserijsector in Groot-Brittannië de slechtste resultaten, aangezien ze elk jaar het hoogste aantal dodelijke ongevallen noteren. De tweede methode houdt rekening met het aantal dodelijke ongevallen per 100.000 werknemers: deze methode vermindert het effect van de schommelingen van jaar tot jaar en geeft een stabieler beeld. Volgens deze benadering staat de landbouw-, bosbouw- en visserijsector op de eerste plaats omdat het aantal dodelijke ongevallen in die sector het hoogst is.

Absoluut aantal
Het profiel van het aantal dodelijke arbeidsongevallen per activiteitensector in 2021/22 komt grotendeels overeen met dat van de periode 2017/18-2021/22 (5 jaar). Bijna driekwart (73%) van de dodelijke ongevallen in 2021/22 vond plaats in vier industriële sectoren: de bouwsector (25%), de landbouw-, bosbouw- en visserijsector (18%), de industrie (18%) en de transport- en logistieke sector (18%) (zie tabel 1). 

Tabel 1 - Uitsplitsing van het hoogste aantal dodelijke ongevallen per activiteitensector (Groot-Brittannië - 2021/22)

Sector Aantal dodelijke ongevallen in 2021/22 In vergelijking met het vorige jaar Gemiddelde over vijf jaar
Bouwsector

30

-10 36
Landbouw-, bosbouw- en visserijsector 22 -12 28
Verwerkende industrie 22 +3 19
Transport en logistiek 16 +5 14

 

Aantal dodelijke ongevallen per 100.000 werknemers
Op basis van de jaargemiddeldes over 5 jaar (2017/18 tot 2021/22) noteert de landbouw-, bosbouw- en visserijsector het hoogste aantal dodelijke ongevallen (zie figuur 1): het gemiddelde is 21 keer hoger dan het gemiddelde voor alle sectoren samen.

Figuur 1 - Aantal dodelijke ongevallen per activiteitensector (per 100.000 werknemers), Groot-Brittannië (2021/22 en jaargemiddelde voor 2017/18-2021/22)

Het aantal dodelijke ongevallen in de afval- en recyclingsector is eveneens hoog (11 keer hoger dan het jaargemiddelde). Aangezien er in 2021/22 in deze sector echter slechts één dodelijk ongeval te betreuren viel, ligt het cijfer aanzienlijk lager dan het gemiddelde over vijf jaar.

Hoewel er meer dodelijke ongevallen gebeuren in de bouwsector, ligt het dodental in deze sector lager dan in de landbouw-, bosbouw- en visserijsector. Het aantal dodelijke ongevallen is echter nog steeds ongeveer vier keer hoger dan het gemiddelde voor alle activiteitensectoren samen.
De gecombineerde sector “groothandel, kleinhandel, reparatie van motorvoertuigen en horeca” was goed voor ongeveer 8% van de dodelijke ongevallen tussen 2017/18 en 2021/22. In termen van aantal heeft de gehele sector een relatief laag risico (ongeveer de helft van het gemiddelde voor alle activiteitensectoren samen), maar men mag niet vergeten dat het risico sterk kan variëren afhankelijk van de activiteiten die in de subsector worden uitgevoerd.

Leeftijd
Ongeveer een kwart van de dodelijke ongevallen in 2021/22 betrof werknemers van 60 jaar en ouder (29), een soortgelijk profiel als dat van de voorgaande jaren.

Types
De meest voorkomende dodelijke ongevallen in 2021/22 waren nog steeds vallen van hoogte (24%), aanrijdingen door een voertuig (19%) en bewegende objecten (met inbegrip van vallende voorwerpen) (15%). Samen zijn ze verantwoordelijk voor meer dan de helft van de dodelijke ongevallen sinds 2001/2002.

Trends op lange termijn
Op lange termijn zien we een neerwaartse trend wat het aantal dodelijke ongevallen betreft. Hoewel in 2021/22 nog 123 werknemers tijdens het werk overleden, waren er twintig jaar geleden (2001/02) 251 dodelijke slachtoffers en veertig jaar geleden (1981) zelfs 495. 
De 123 dodelijke ongevallen in 2021/22 vertegenwoordigen een daling van 22 overlijdens ten opzichte van het jaar daarvoor. Die daling valt evenwel mogelijks te verklaren door de natuurlijke variatie van de cijfers. Wanneer we de evolutie van de dodelijke ongevallen in de tijd bekijken, is het beter om niet het absolute aantal ongevallen, maar wel het ongevallencijfer per 100.000 werknemers in aanmerking te nemen, omdat dat cijfer rekening houdt met de evolutie van het aantal werknemers van jaar tot jaar. Op die basis komen de 123 dodelijke slachtoffers in 2021/22 overeen met 0,38 dodelijke ongevallen per 100.000 werknemers. Dat aantal is lager dan dat van het voorgaande jaar (0,45 per 100.000 werknemers in 2020/21), maar het verschil is statistisch niet significant. 

Vergelijking
Op basis van de recentste vergelijkbare gegevens behoorde het gestandaardiseerde cijfer voor Groot-Brittannië in 2018 (0,61 per 100.000 werknemers) tot de laagste van de Europese landen. Enkel Duitsland had een lager cijfer (0,55 per 100.000 werknemers).
Het gemiddelde over drie jaar (2015-2017), dat dient om de effecten van de jaarlijkse schommelingen te verminderen (vooral voor landen met minder arbeidskrachten), was ook in het geval van Groot-Brittannië (0,52 per 100.000 werknemers) een van de laagste van de Europese Unie (zie tabel 2).

Tabel 2 - Vergelijking met het aantal dodelijke ongevallen per 100.000 werknemers in de EU (2018 + gemiddelde 2015-2017) (Bron: Eurostat)

Member state Eurostat standardised incidence rate (per 100,000 employees)
  2018 Average (2015-2017)
Ireland 0,45 0,96
Germany 0,55

0,69

Finland 0,56 0,66
Malta 0,59 2,06
United Kingdom 0,61 0,52
Sweden 0,66 0,62
Netherlands 0,77 0,72
Slovakia 0,79 1,13
Denmark 0,93 0,72
Italy 1,04 0,89
Estonia 1,12 1,66
European Union - 28 countries (2013-2020) 1,17 1,22
Slovenia 1,23 1,41
Austria 1,35 1,22
Hungary 1,45 1,55
Czechia 1,49 1,48
Spain 1,49 1,71
Greece 1,57 1,46
Belgium 1,69 1,46
Portugal 1,73 2,53
Bulgaria 1,92 2,38
Croatia 1,96 1,80
Romania 2,59 3,24
Luxembourg 2,79 3,22
Lithuania 2,89 2,97
Latvia 2,93 2,38
France 3,07 3,23
Cyprus 3,76 0,30

 

Bron: Workplace fatal injuries in Great Britain, 2022 (Data up to March 2022, Annual statistics, Published 6 July 2022), hse.gov.uk

: preventActua 19/2022